Hopp til innhald

EM6-2003 Praktisk eigendomsmegling 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i:

  • kvalitetssikring
  • tvangssal
  • landbruk
  • prosjektmekling
  • næringsmekling
  • finansiering av næringseigedommar og utbyggingsprosjekt

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Gjere greie for reglane som regulerer meklaren si rolle, arbeidsoppgåver og ansvar overfor kundar, publikum, offentlege styresmakter og eigedomsmeklarbranjsen. 

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne løyse juridiske og praktiske problemstillingar innenfor emnet sitt tema.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til mimimunsrettighetene dei lovfesta rettsreglane gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar er emnet EM6- 1001 Praktisk eigedomsmekling 1 eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som førelesingar med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt sjølvstudium (studiebok) og eiga førebuing til oppgåver som skal drøftast i plenum.

Det er obligatorisk studietur i EM6-2003 Praktisk eigedomsmekling 2. Studentane må rekne med ei eigenbetaling for delar av ekskursjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt oppgåvesett. Oppgåva skal gjerast individuelt eller i grupper på inntil tre personar. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovlege hjelpemiddel: Lovsamling, eller sætrykk av lover, og NEF si handbok.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • EM6-101 - Praktisk eiendomsmegling 2 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng