Hopp til innhald

FHA-3 2 uker praktisk folkehelsearbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er det andre praksisemnet i studiet. Emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid.

Læringsutbytte

  • studenten har møtt opp til rett tid og sted og vært til stede i perioden
  • studenten har utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte
  • studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med brukerne/klientene/pasientene
  • studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med ansatte
  • studenten har rettet seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet (arbeidsreglement)
  • studenten har overholdt yrkesetiske retningslinjer
  • overholdt obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav og gitte tidsfrister
  • har vist respekt for brukere/klienter/pasienter, medarbeidere og medstudenter

Undervisnings- og læringsformer

Studenter i tredje studieår skal ha to ukers praksis knyttet til emnet FHA1012, "Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv". Praksisperioden er lagt til vårsemesteret. Vi bruker institusjoner i hele Norge og studenten må være forberedt på å bo borte i hele praksisperioden.

Hensikten er å bli kjent med hvordan en folkehelsekoordinator/-arbeider jobber og å få innsyn i saksbehandling. Med hensyn til saksbehandling kan studentene få innsyn i en eller flere konkrete saker, og få følge med i praksisstedets saksbehandling. Det kan være saker som er under behandling, eller en ferdigbehandlet sak. Praksisstedet bestemmer selv hvilke oppgaver studentene kan pålegges, og hvor mye de skal observere. Det forventes at studentene deltar aktivt i de oppgavene praksisstedet pålegger dem, som kan være observasjon, bearbeiding av data, å sette seg inn i en sak, o.a. Studentene bør også delta på fag- og teammøter der dette er mulig og hensiktsmessig.

Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske arbeidskrav. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og eventuelt annet samarbeid.

Studentene har krav på en veiledningssamtale pr. dag. Denne kan organiseres slik det passer best for praksisstedet. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, på slutten av dagen eller løpende gjennom dagen. En oppsummeringssamtale siste dag i praksis, der vurdering og karakter gjennomføres, gjennomføres individuelt.

Studentene skal stille forberedt til alle veiledningssamtaler. Veiledningssamtalene skal ha fokus på studentenes refleksjoner rundt observasjoner og gjennomførte trenings-/aktivitetsopplegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksislogg

Studentene skal føre praksislogg, og bruke den som utgangspunkt for veiledning. Veileder har innsynsrett i loggen i forbindelse med individuell veiledning.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se FHA-Retningslinjer for praksisstudiet.

Vurderingsform

Praksis, 2 uker.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Forenklet sluttvurdering blir gitt etter at praksisperioden er gjennomført.

For øvrige regler og rutiner se FHA-Retningslinjer for praksisstudiet.