Hopp til innhald

FHA812 Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

FHA812 bygger videre på FHA612 og er et prosjektbasert fag der studentene får erfaring med å arbeide selvstendig med ulike målgrupper, arenaer og aktører i lokalmiljøet. Målet er å utvikle innovative tiltak for å få befolkningen mer fysisk aktiv. Det blir lagt vekt på aktivitet i et livsløpsperspektiv, der forskningsbasert kunnskap og valg av strategi for det helsefremmende arbeidet står sentralt. Emnet gjennomføres parallelt med FHA912.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om gjeldende politiske styringsdokumenter og sentrale handlingsplaner 
 • har bred kunnskap om påvirkningen av miljøfaktorer i relasjon til utvikling, funksjon og helse i befolkningen i et livsløpsperspektiv
 • har bred kunnskap om ulike arenaer for helsefremmende arbeid 
 • har inngående kunnskap om kartlegging, planlegging og gjennomføring av helsefremmende tiltak
 • har kunnskap om prosjektarbeid, prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak
 • kan anvende teori og metode relevant for folkehelsearbeidet på en systematisk måte
 • kan analysere og diskutere etiske og faglige problemstillinger knyttet til folkehelsearbeidet
 • kan medvirke og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og kommunikasjon med og mellom ulike aktører

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å fremstå profesjonelt i samarbeidet med målgrupper, samarbeidspartnere og samfunnsaktører
 • har evne til kritisk å reflektere over hvordan helsefremmende arbeid kan brukes som strategi for økt fysisk aktivitet og helse i befolkningen
 • har kompetanse innen prosjektutvikling, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeids- og læringsformen på emnet forutsetter høy studentaktivitet, holdningsbevissthet og samfunnsengasjement.

Emnet er basert på en bred tilnærming til fagstoffet gjennom seminarer, temaforelesninger, gruppeaktiviteter, muntlige presentasjoner og selvstudium. Studentene vil gjennom hele kurset arbeide med en selvvalgt prosjektoppgave.

Det må påregnes en del feltarbeid i lokalmiljøet, Studentene må selv dekke utgifter til forflyttet undervisning/ekskursjoner som lokal buss og bybane. Studiestøttesystemet Canvas benyttes.

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell skriftlig fordypningsoppgave på 1500 ord.

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning (75 % fremmøte), med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semestre etter godkjenning.

Det er obligatorisk oppmøte på seminar med studentfremlegg (presentasjoner).

Vurderingsform

Deleksamen, med en skriftlig semesteroppgave i gruppe og en muntlig justerende gruppeeksamen.
Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Skriftlig semesteroppgave i gruppe
Skriftlig semesteroppgave i gruppe (4000 ord) vektes 75 % av samlet karakter Innleveringstidspunkt blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Muntlig justerende gruppeeksamen
Muntlig justerende gruppeeksamen (45 minutters presentasjon) som vektes 25 % av samlet karakter.

Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave i gruppe: Alle

Muntlig justerende gruppeeksamen: Ingen.

Mer om hjelpemidler