Hopp til innhald

FK214 Matematikk forkurs, tresemesterordning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Aritmetikk og algebra

Mengdelære, likningar og ulikskapar

Generell geometri

Trigonometri

Funksjonar

Grenseverdiar og kontinuitet

Derivasjon

Trigonometriske funksjonar

Eksponential- og logaritmefunksjonar

Vektorar

Integrasjon

Differensiallikningar

Talfølgjer og rekker

Læringsutbytte

Med bestått mappe i emnet skal kandidaten ha følgjande samla læringsutbyte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 

- Kandidaten har grunnleggjande kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.

- Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggjande for teknologiske fag.

- Kandidaten kjenner til faget sine sentrale metodar og kan definere og forklare dei viktigaste omgrepa i geometri, algebra, funksjonar og differensiallikningar.

- Kandidaten har grunnleggjande kunnskap om bruk av digitale verktøy til utrekningar og visualisering.

 

Ferdigheiter

 

- Kandidaten har solide rekneferdigheiter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning.

- Kandidaten kan løyse problem innanfor hovudområda geometri, algebra og funksjonar.

- Kandidaten kan bruke rekneferdigheiter i matematikk på praktiske problemstillingar og problemstillingar frå fysikk.

- Kandidaten kan uttrykkje seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

- Kandidaten kan bruke enkel kalkulator med grafisk display til å utføre utrekningar, løyse likningar og teikne grafar.

 

Generell kompetanse

 

- Kandidaten har evne til abstrakt tenking og forståing for korleis logisk og analytisk tankegang blir brukt innan matematikkfaget.

- Kandidaten kan reflektere over mulege bruksområde for dei ulike hovudområda i emnet.

- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglege problemstillingar ved å nytte matematiske omgrep og storleikar.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse,eller realkompetanse, eller opptakskrav for Y-vegen eller 2-årig fagskule med tekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveløysing individuelt og i gruppe (til saman ca. 170 timar). Prøvar (2 to-timarsprøvar og 1 heildagsprøve).

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 90% frammøte.

Vurderingsform

Mappe: To 2-timars prøvar og ein heildagsprøve (5t)

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skrivne og trykte. Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel