Hopp til innhald

HELS-GRUNL Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi innsikt i grunnlagstenkning i helse- og omsorgsvitenskap.

Kurset drøfter verdiene, begrepene og teoriene som utgjør et felles grunnlag for helse- og omsorgsvitenskap, uavhengig av klinisk kontekst, omstendigheter og yrkestilhørighet. Det legges vekt på å synliggjøre hvordan helse- og omsorgsvitenskap som vitenskapelig disiplin og fagområde blir formet av ontologisk, teoretisk og epistemologisk forståelse. Helse- og omsorgsvitenskap belyses og drøftes i et interdisiplinært perspektiv og blir relatert til aktuell forskning og klinisk praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har inngående kunnskap og forståelse av de grunnleggende verdiene, begrepene og teoriene knyttet til helse- og omsorgsvitenskap
  • forstår helse- og omsorgsvitenskap som grunnvitenskap og anvendt vitenskap

 

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan drøfte en klinisk situasjon i lys av omsorgsvitenskaplig grunnlagstenkning

 

Generell kompetanse:

Studenten:

  • kan anvende sitt helse- og omsorgsvitenskapelige teorigrunnlag interdisiplinært.
  • kan bidra til nytenkning innen sitt fagområde.
  • kan anvende sin kunnskap i grunnlagstenkning knyttet til kliniske problemstillinger, situasjoner, og mulige løsninger. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, dialogbaserte seminarer/nettmøter, gruppearbeid m/fremlegg og skriftlige arbeid på campus og/eller digitalt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 2 uker. Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler