Hopp til innhald

HELS-SAMH Samhandling i vanskelige livssituasjoner

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi innsikt i omsorg, samhandling, ivaretakelse av helse og mestring av lidelse under livsavgjørende omstendigheter. Studenten skal lære personorientert omsorg og utvikle kunnskap om hermeneutisk tilnærming i omsorgsmøter i et familie- og nettverksperspektiv. Emnet skaper grunnlag for innsikt, forståelse og læring med spesielt fokus på langsiktig omsorg. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har inngående kunnskap om personorientert omsorg i ulike livsavgjørende situasjoner.

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan anvende sine kunnskaper i helse- og omsorgsvitenskap i samhandling med mennesker i ulike livsavgjørende situasjoner

 Generell kompetanse:

Studenten:

  • kan tenke nytt i samhandling med mennesker i ulike livsavgjørende situasjoner.

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

HELS-GRUNL Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning og HELS-ETIKK Helse- og omsorgsetikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, litteraturstudier, veiledning, dialogbaserte seminarer, gruppearbeid m/fremlegg og skriftlige arbeid - på campus og/eller digitalt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 6 uker. Gradert karakter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler