Hopp til innhald

ING3042 Rørkonstruksjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Konstruksjon av rørsystemer, forhold og kriterier, lover/regelverk/standarder, beregning av rør og rørdeler med hensikt på trykk.

Styrkeberegning av rørsystemer med rørdetaljer, enhetslastmetoden, beregningsnormer (TBK5, ASME, ISO, ANSI, DIN, NORSOK, NS), tillate belastninger, metoder til å påvirke spenninger og deformasjoner i rørsystemer, begrensninger. Isometrisk rørtegning (manuell og DAK),  ekspansjon, fleksibilitet og opplagring, hengere og opplager, beregning av røroppheng. 

Modellering (3D-DAK), ekspansjonsforbindelser, ventiler. 

Produksjonsmetoder i byggefasen fra prefab til MC/Commissioning.

Innføring i pipespec.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Kan redegjøre for forskjellige beregningsnormer, produksjonsmetoder og tegningsprinsipper.
 • Kan forklare produksjonsprosessen fra prefab til MC/Commissioning.
 • Kan gjøre greie for enhetslastmetoden ved styrkeberegning av rørsystemer.
 • Har bred kunnskap om gjeldende regelverk innenfor oljeindustrien.
 • Kan redegjøre for spenningsanalyser ved bruk av beregningsprogram.
 • Kan gjøre greie for konstruksjonsdetaljer som inngår ved rørkonstruksjon.
 • Har grunnleggende kunnskaper om strukturell designfilosofi og geometrisk utforming.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Gjennomføre utforming, styrkedimensjonering og praktisk anvendelse av rørsystemer med rørdetaljer og ventiler.
 • Lage isometriske rørtegninger  ved hjelp av datasystemer.
 • Lage rørarrangementstegninger og beregne røroppheng.
 • Ta hensyn til produksjonsmetoder ved design av rørkonstruksjoner.
 • Velge tilvirkningsmetoder for rørkonstruksjoner.
 • Angi den aktuelle produksjonsrekkefølge, herunder også hva som inngår i arbeidsforberedelse.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.
 • Ut ifra fagkunnskap sette seg inn i nye standarder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Materialer og tilvirkning, Maskinkonstruksjon I, Varme- og strømningslære.

Baseres på kunnskap i ANSYS og SAP2000, som blir undervist i emnet Maskinkonstruksjon II.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, egenstudier og øvingsarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter

Del 2: Mappe, teller 50 % på endelig karakter.

 

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) utdeles under eksamen.

Mer om hjelpemidler