Hopp til innhald

LEI109 Jordskifte

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har to hoveddeler, henholdsvis de prosessuelle og de materielle reglene for jordskifte. I prosessdelen av faget er det fokus på saksbehandlingsreglene i jordskifteloven. Den materielle deler omfatter klarlegging av jordskifteområdet, verdsetting, planlegging og endelig vedtak av jordskifteløsning.

Emnet inneholder en grundig gjennomgang av jordskifteloven med fokus på saksbehandlingsregler og materielle problemstillinger. Gjennomgang av fremgangsmåten for de ulike typer av jordskiftesaker, både rettsendrende, rettsfastsettende og skjønn. Det vil være et særlig fokus på analyse av problemene i jordskifteområdet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha kunnskap om de prosessuelle reglene i jordskifteloven, herunder bruk av rettsmidler for de ulike sakstypene.
  • Kjenne til de materielle reglene for jordskifte
  • Ha kjennskap til de økonomiske forutsetningene for et jordskifte, med særlig vekt på verdsettelse

Ferdigheter

  • Løse praktiske problemstillinger i tilknytning til jordskiftesaker
  • Verdsette og planlegge jordskifteløsninger

Generell kompetanse

  • Ha oversikt over jordskifterettens kompetanse og anvendelsesområde

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LEI100 Innføring i eiendomsfagene

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Undervisningen har i tillegg to obligatoriske arbeidskrav: Å følge en rettssak for jordskifteretten minst én dag og samlet en dag med kurs i mekling med rollespill.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på rettsfastsettende rettssak for jordskifteretten minst én dag

Rollespill i rettsmekling - samlet minst én dag

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
  • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover, særtrykk av Norges lover

Mer om hjelpemidler