Hopp til innhald

LU2-NOR415 Norsk 2b 5-10

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Innleiing

I norsk 2B held ein fram med litteraturhistorie for 1900-talet. Dette kurset har elles fokus på samansette tekstar og skriveopplæringa. Studentane skal få innsikt i skriveteoriar og skriving som ein grunnleggjande ferdigheit i alle fag. Sakteksten og argumentasjon som ein viktig delferdigheit i skriving, vil vera vektlagt, og studentane skal få opplæring i skrivedidaktikk og skal prøva ut dette i eigen praksis. Studentane skal også analysera og vurdera samansette tekstar, og arbeidet med desse tekstane vil resultera i ei eksamensmappe. Det norske samfunnet er i ein multikulturell situasjon, og språket vårt og språkopplæringa er i endring. I tråd med dette vil norsk som andrespråk og sosiolingvistikk også vera viktige emne.

 

Fagleg innhald Norsk 2b, konkretisering av tema:

Studentane skal vurderast i bokmål og nynorsk i norskfaget. For fritak, sjå forskrift § 5.

Litteratur etter 1900: lyrikk, novelle, roman

Saktekstar etter 1900 med vekt på essay og artiklar

Samansette tekstar 

Vidareutvikling av elevars skriveferdigheiter

Skriving i alle fag 

Digitale ferdigheiter og rekning i norskfaget

Talemålsvariasjon, sosiolektar og ungdomsspråk 

Norsk som andrespråk 

Nabospråksdidaktikk

Læringsutbytte

- kunnskapar:

Studenten

 • har god litteraturhistorisk oversikt og kunnskapar om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur og sakprosa etter 1900 og kjennskap til teoriar om samansette tekstar
 • har god innsikt i talemålsvariasjonen i moderne norsk og historiske og lingvistiske endringsprosessar
 • har kjennskap til språk som ungdom bruker
 • har kunnskapar om andrespråkslæring
 • har utvida innsikt i korleis elevar på ungdomssteget kan vidareutvikle skriveferdigheitene sine, både elevar med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk
 • har kunnskapar om kva som kjenneteiknar språkleg kommunikasjon i ulike medium
 • har kunnskap om kva som skjer når ein tekst vert overført frå eit medium til eit anna (adaptasjon)

- ferdigheiter:

Studenten

 • kan lesa, analysera, tolka og samanlikna tekstar med omsyn til innhald, form og funksjon, og setje dei inn i ein større kulturell og offentleg samanheng
 • kan setje i gang, rettleie og vurdere munnleg, skriftleg og samansett tekstproduksjon hos elevar på ungdomssteget og grunngi karakterane ein set
 • kan bruke kunnskap om talemål og skriftspråksnormering
 • kan leggje til rette og gjennomføre undervisning i den målforma som er sidemål for elevane
 • kan planleggje tilpassa undervisning til andrespråkseleven
 • kan skapa gode haldingar til språkleg variasjon i ein multikulturell kontekst
 • kan rettleie elevar i ulike former for munnleg og skriftleg argumentasjon
 • kan setje i gang, rettleie og vurdere munnleg, skriftleg og samansett tekstproduksjon hos elevar på ungdomssteget og grunngi karakterane ein set
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

- generell kompetanse:

Studenten

 • kan vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane
 • har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå slike perspektiv på faget
 • kan rettleie elevar i arbeidet med tekstar slik at dei kan utvikle seg sjølve, skaffe seg kunnskapar og førebu seg for aktiv deltaking i offentlege rom og samfunnet som eit heile
 • kan sjå faget i eit større danningsperspektiv og undervisninga som ein del av opplæringa i eit aktivt deltakardemokrati

Krav til forkunnskapar

 Minimum 15 sp Norsk, eller Norsk 1a

Tilrådde forkunnskapar

Norsk 1 og Norsk 1b

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning; lærarstyrt og med studentaktivitetar. Presentasjonar og seminarinnlegg, munnlege og skriftlege oppgåver, individuelle og i grupper. Bruk av øvingsrom. Tekstskaping og -vurdering. Praksisoppgåver.

Undervisning er obligatorisk med krav til 80 % oppmøte

Obligatorisk læringsaktivitet

 •  Godkjente obligatoriske oppgåver

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplanen.

Vurderingsform

 Skriftleg eksamen og muntlig mappepresentasjon

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel tillatne på skriftleg eksamen, alle hjelpemiddel tillatne på mappepresentasjonen.

Meir om hjelpemiddel