Hopp til innhald

MACREL-OPG Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Masterarbeidet skal være et selvstendig empirisk og vitenskapelig arbeid der kandidaten dokumenterer innsikt i forskning og utviklingsarbeid, relevant teori, og anvendelse av og refleksjon over metoder som har betydning for arbeidets problemstilling og/eller problemområde. Gjennom formidling av egne forskningsresultater innenfor valgt profilområde, skal kandidatene reflektere over andres og eget arbeid, og vurdere pedagogiske og didaktiske utfordringer og problemstillinger knyttet til forskningsfeltet.

Masterarbeidet skal omfatte:

 • Problemformulering og/eller problemområde
 • Redegjørelse for og refleksjon over vitenskapsteoretisk perspektiv, relevante teoretiske begreper og faglig plassering
 • Valg av og begrunnelse for forskningsdesign og metoder i arbeidet
 • Tydelig presentasjon og dokumentasjon av resultat fra analyse av empirisk materiale ELLER kunstnerisk virksomhet
 • Drøfting av resultater

Masterarbeidet skal utformes i samsvar med gjeldende regler for masterarbeider ved Høgskulen på Vestlandet. Det legges vekt på god systematikk og klar framstillingsform.

Kandidaten kan gjennomføre masterarbeidet enten som:

1) Forskningsarbeid der kandidaten anvender relevante metoder for innsamling av empirisk materiale fra kreative, estetiske læringskontekster og praksiser innenfor valgt profilområde

2) Kunstnerisk utviklingsarbeid der kandidaten anvender relevante metoder for å utforme et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt og kritisk reflektere over den kreative og estetiske prosessen, fagutviklingen og kunstnerisk ståsted innenfor valgt profilområde

Ved gjennomføring av masterarbeidet som 1) Forskningsarbeid, skal den skriftlige rapporten normalt ha et omfang på 21 000-28 000 ord (60-80 sider). Hvis to kandidater samarbeider, skal den skriftlige rapporten være på totalt 38 000-45 000 ord (110-130 sider). I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg.

Ved gjennomføring av masterarbeidet som 2) Kunstnerisk utviklingsarbeid, skal dokumentasjon av det kunstneriske resultatet leveres sammen med skriftlig materiale som formidler den kritiske refleksjonen i arbeidet. Kandidaten velger selv medium og form på innleveringen av arbeidet. Samlet skal arbeidet tilsvare et totalomfang på 45 studiepoeng, der den skriftlige delen normalt vil være på 12 000-15 000 ord (30-40 sider). Hvis to kandidater samarbeider, skal den skriftlige delen være på totalt 21 000-28 000 ord (60-80 sider). I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg.

Ved samarbeid i masterarbeidet skal arbeidsmengden være likt fordelt mellom kandidatene. Det legges ved en underskrevet erklæring på delt arbeidsansvar. Samarbeidende kandidater skal ha individuelle muntlige presentasjoner og individuelle muntlige høringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert kunnskap om det faglige og vitenskapsteoretiske grunnlaget for eget masterarbeid
 • har bred kunnskap om nasjonal og internasjonal litteratur om FoU-arbeid som kan knyttes til eget masterarbeid
 • forstår og reflekterer kritisk omkring kravene til vitenskapelighet og systematikk knyttet til eget arbeid
 • har kunnskap om etiske standarder som må oppfylles ved forberedelse og gjennomføring av forskningsprosjekter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan problematisere og drøfte forsknings- og utviklingsspørsmål knyttet til eget masterarbeid
 • kan avgrense slike spørsmål og gjennomføre et større eget FoU-arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan planlegge og velge ut egnet strategi og metoder for eget masterarbeid, og reflektere kritisk over egne valg
 • kan dokumentere, framstille og formidle arbeidet på en tilfredsstillende måte og reflektere over arbeidets relevans for aktuelle læringsformål

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjennomføre og dokumentere et større FoU-arbeid på tilfredsstillende og relevant måte
 • kan formidle resultat av større FoU arbeid på en tilfredsstillende og relevant måte
 • kan drøfte og reflektere over egne valg i FoU-prossessen og sette disse i et større Fou-perspektiv
 • kan inngå som deltaker i ulike Fou-opplegg og analysere kritisk hvilke bidrag eksisterende Fou-basert kunnskap kan bidra med for å løse pedagogiske utfordringer i aktuelle arbeidssituasjoner

Krav til forkunnskaper

Gjennomført første år i masterstudiet og Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp).

Anbefalte forkunnskaper

MACREL, alle emner 1. år, og MACREL-VIT

Undervisnings- og læringsformer

Masterarbeidet er et selvstendig studium, nært knyttet til tidligere emner i studiet, og skal gjennomføres under veiledning. Kandidaten får veileder så snart tema for masterarbeidet er avklart og godkjent. Det vil bli lagt til rette for at Kandidatene kan knytte masterarbeidet sitt til pågående FoU-arbeid ved institusjonen. På denne måten vil kandidaten også kunne ha stor nytte av andre master- og Ph.D-studenter som arbeider inn mot ulike prosjekt ved institusjonen. Presentasjoner av arbeidet for andre masterstudenter er en integrert del av studiet, og obligatoriske felles seminarer vil bli gjennomført i en tidlig og en sen fase av prosessen. Det skal utarbeides en egen veiledningsplan for og i samråd med studentene. Kandidatene har et selvstendig ansvar for å søke veiledning etter avtalt plan, og har ansvar for masterarbeidet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på seminarer i henhold til semesterplan.

Vurderingsform

Masteroppgaven (70%)

Muntlig eksamen (30%)

Samlet karakter (A-F) blir fastsatt på grunnlag av kvaliteten på masteroppgaven (70%), presentasjon og høring (30%).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler