Hopp til innhald

MACREL-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I arbeidet med emnet skal kandidatene få innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål relatert til Fou-aktiviteter knyttet til skole og kunst og kultur, og samfunn generelt. Emnet skal gi kandidatene grunnlag for å lese og tolke didaktisk fag- og forskningslitteratur, særlig med tanke på å vurdere kritisk om den didaktiske kunnskapen er gyldig, pålitelig og andvendbar. Både kunstnerisk utviklingsarbeid og kvalitative og kvantitative forskningsmetodiske tilnærminger vil bli behandlet. Emnet vil være nært knyttet til kandidatenes eget masterarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger
  • Har kunnskap om sentrale forskningsmetoder innenfor didaktisk forskning
  • Har innsikt i hva som er vitenskapelig kunnskap, og hvordan denne utvikles
  • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et Fou-prosjekt
  • Har kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter

  • Kan velge relevant teori og utvikle et forskningsdesign
  • Kan formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle metoder
  • Kan bruke relevante teknologiske redskaper for innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data

 

Generell kompetanse

  • Kan vurdere kvaliteten på eksisterende forskningslitteratur
  • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et avgrenset Fou-prosjekt

Krav til forkunnskaper

Gjennomført første år i masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

MACREL alle emner 1. år 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelementer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på to obligatoriske samlinger. Nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappe

Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige eller trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler