Hopp til innhald

MAFYS550 Individuell behandling og gruppebehandling i fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseproblem

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet viderefører funksjonsvurdering til spesialisert praktisk handlingskompetanse innen fysioterapibehandling for pasienter med et bredt spekter av psykiatriske og psykosomatiske helseproblem som behandles i primærhelsetjenesten, distriktpsykiatriske senter og psykiatriske institusjoner. Faglige metoder, både individuelle og gruppebaserte, formidles gjennom teoretisk og praktisk kunnskap i vekselvirkning med øving og kritisk refleksjon. Begrepet `kroppslig omstilling¿ står sentralt og drøftes i forhold til hensiktsmessige og realistiske målsettinger ut fra individets særegne livssituasjon. Det legges vekt på at behandling skal være hjelp til selvhjelp, meningsbærende og bidra til å utvide den enkeltes handlingsrom og livsutfoldelse. Ulike virkemidler analyseres og drøftes i forhold til pasientens muligheter til å endre, oppdage og reflektere over egne vaner og væremåter, og betydningen av å bli forstått, anerkjent og stimulert til aktivitet. Etisk og terapeutisk refleksjon omkring medvirkning, behandlingsrelasjonen og den terapeutiske samhandlingen har stor vekt. Forståelse som ligger til grunn for utøvelse av fysioterapi drøftes i lys av ulike tenkemåter, kunnskapstradisjoner og større samfunnsmessige og kulturelle sammenhenger. Hvilke forutsetning og konsekvenser grunnlagstenkning har for møte mellom pasient og fysioterapeut, valg av faglig tilnærming og terapeutiske forløp diskuteres. Emnet gir innføring i sentrale tradisjoner i psykiatri og psykologi, fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid utdypes.

Gruppedynamikk og gruppeprosesser tematiseres i forhold til gruppesammensetning aktivitetsformer, veiledning og ledelse. Samtalens innhold, form og plass i gruppeaktiviteter vil bli belyst. På samlinger deltar studentene i bevegelsesgrupper der ulike bevegelsesaktiviteter presenteres slik at studentene kan utvide eget repertoar av faglige virkemidler.

Gruppedynamikk og gruppeprosesser tematiseres i forhold til gruppesammensetning aktivitetsformer, veiledning og ledelse. Samtalens innhold, form og plass i gruppeaktiviteter vil bli belyst. På samlinger deltar studentene i bevegelsesgrupper der ulike bevegelsesaktiviteter presenteres slik at studentene kan utvide eget repertoar av faglige virkemidler. Det legges vekt på at studentene skal bli kjent med ulike aktuelle tradisjoner i fagfeltet. Forskjeller og likheter drøftes med tanke på hensiktsmessig anvendelse i forhold til funksjonsvurdering og pasienters ulike behov. I tillegg til psykomotorisk fysioterapi blir det lagt særlig vekt på Basic Body Awarness Therapy (BBAT).

Med utgangspunkt i etablerte tradisjoner legges det vekt på å videre utvikle individuell og gruppebasert fysioterapi i dette fagfeltet for å svare til ny kunnskap og samfunnsutvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Studenten...

 • har utførlig kunnskap om fysioterapeuters faglige og profesjonelle rolle og bidrag i
 • forhold til det store spekteret av sammensatte belastningslidelser.
 • kan kritisk og analytisk drøfte muligheter og begrensninger ved bruk av kroppslige innfallsvinkler innen psykisk helsearbeid og reflektere over hvordan fysioterapi kan utfylle andre faglige tilnærmingsmåter
 • har avansert kunnskap om psykomotorisk fysioterapi og BBAT, fagområdets historie, tradisjon og grunnleggende forståelse
 • kan reflekter over etiske perspektiv i forhold til medvirkning, relasjon og kommunikasjon i individuelle og gruppebaserte behandlings sammenhenger
 • kan gjøre rede for teorier om gruppedynamikk og gruppeprosesser, og betydning av gruppedeltagelse for mennesker i ulike livssituasjoner
 • kan reflektere over erfaringer med gruppedynamikk og gruppeprosesser
 • har omfattende kunnskap om bevegelseskvaliteter
 • kan gjøre rede for sentrale tradisjoner i psykiatri og psykologi har kunnskap om klassifikasjons- og diagnosesystemer

Ferdigheter:

Studenten...

 • viser respekt for og anerkjennelse av andres kroppslige måter å fremtre på
 • kan på selvstendig vis gjennomføre relevante behandlingstiltak basert funksjonsvurdering av pasienten
 • kan stimulere deltakelse og aktivt trekke inn den enkeltes opplevelses- og meningsverden i behandling og aktiviteter
 • kan fremme pasienters/brukeres bevegelsesinitiativ og hjelpe fram kontakt med og forankring i egen kropp, og refleksjon over egne reaksjons- og væremåter
 • kan koordinere kroppslige og verbale virkemidler i behandling tilpasset den enkeltes tilstand og situasjon slik at det bygges opp under hans/hennes mestringsevne og ressurser
 • har varhet for, kan fange opp og vurdere reaksjoner og virkninger av behandling/tiltak og foreta nødvendige tilpasninger, kontinuerlig og i prosesser over tid
 • kan formidle sine observasjoner og refleksjoner, vurderinger og valg til pasienter underveis, samtale om hva som skjer og drøfte videre opplegg
 • kan redegjøre for, drøfte og justere behandlingsprosesser i samarbeid med relevante samarbeidspartnere
 • kan tilpasse, tilrettelegge og instruere ulike bevegelsesaktiviteter og fysisk aktivitet individuelt og på gruppenivå
 • har egen erfaring med BBAT og kan anvende dette i behandling individuelt og grupper

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan med analytisk og kritisk refleksjon vurdere, utøve og tilpasse klinisk fysioterapi i samarbeid med mennesker med psykiske og psykosomatiske helseproblemer
 • kan gjøre rede for tenkningen som ligger til grunn for psykomotorisk fysioterapifaglig tilnærming til det store spekteret av sammensatte belastningslidelser forståelse og gjennomføre relevante behandlingstiltak basert på funksjonsvurdering av pasienten
 • kan analysere, kritisk drøfte og formidle relevante faglige problemstillinger og presentere relevant forskning, teori og empiri innenfor fagområdet
 • kan anvende sine ferdigheter og kunnskaper om ulike perspektiv på bevegelse og gruppeprosesser i gjennomføring av forskjellige typer bevegelsesgrupper tilpasset deltakerne
 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger og reflektere rundt bruk av diagnoser
 • kan med utgangspunkt i etablerte tradisjoner bidra til å videre utvikle individuell og gruppebasert fysioterapi i dette fagfeltet for å svare til ny kunnskap og samfunnsutvikling

Krav til forkunnskaper

MAFYS540

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner, seminarer og særlig vekt vil bli lagt på ferdighetsundervisning og veiledet trening. Det vil bli arrangert seminar med demonstrasjon av pasientbehandling for å belyse ulike kliniske problemstillinger i forhold til behandling og dosering. Studentene vil også arbeide med egne bevegelser i ledede grupper både etter prinsipper fra BBAT og fra norsk psykomotorisk fysioterapi. I tillegg kommer tid til selvstudium og nettbasert samarbeid i grupper.

 

Deler av undervisningen vil være sammen med innreisende internasjonale studenter og den undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Studentaktiv læring:

 • Presentasjon av gruppearbeid med analyse av BBAT og PMF i forhold til bevegelse, erfaring og anvendelse, 15 min presentasjon pr. gruppe som opplegg til diskusjon
 • 2 uker observasjonspraksis i spesialisthelsetjeneste innen psykiskhelse
 • 1 loggskjema. Redegjør for erfaring fra observasjonspraksis i spesialist helsetjenesten og individuell psykomotorisk fysioterapi behandling ca. 500 ord. Mal for loggskjema finnes i plan for praksis.

 

Praksis i dette emnet har to ulike former.

 • 5 uker deltidspraksis. Individuell tilnærming til anvendelse av psykomotorisk fysioterapi med undersøkelse og behandling igangsettes ved oppstart av emnet og foregår i periodene mellom samlingene. Det skal gjennomføres 50 individuell behandlingstimer. Det blir gitt 20 timer veiledning.
 • 2 uker observasjonspraksis i spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse

 

For mer informasjon om organisering av praksisstudier se Plan for praksisstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsnotatet om prinsipper for behandling med tilnærming enten i individuell PMF eller BBAT i gruppe, 700-1000 ord.
 • 5 uker deltidspraksis, PMF, 90% nærvær.
 • 2 journaler som følger to individuelle behandlingsløp. Beskrivelse av undersøkelse og funksjonsvurdering samt behandlingsprosess, 700 - 1000 ord.

 

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Arbeidskravene er gyldig i 4 påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i form av presentasjon
Studentene får oppgaver som skal besvares med utgangspunkt i refleksjonsnotat og journaler fra praksis. Studentene lager en presentasjon som skal ta maksimalt 10 minutter (ca. 8 PowerPoint slides), deretter beregnes 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra pensum relatert til tema som presenteres og til pensum generelt.

 

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

 

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.