Hopp til innhald

MAS109 Maskindeler

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

En maskinkonstruksjon er som oftest bygget opp av en rekke mindre maskinelementer som kan være føyd sammen ved ulike metoder. I dette emnet gjennomgås de viktigste maskinelementer samt sammenføyning og dimensjonering av disse.

Innhold: spenningsberegning, sveising, skruer, press- og krympeforbindelser, aksler, lagre, tannhjul, reimer og kjeder, taljer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS109 Maskindeler skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • gi eksempler på de viktigste maskinelementene
  • redegjøre for hvordan disse elementene kan brukes i ulike maskiner
  • ha ervervet grunnleggende kunnskaper om styrkeberegning av maskindeler

Ferdigheter

  • styrkeberegne ulike maskinelementer
  • navngi ulike maskinelementer
  • velge riktig sammenføyningsteknikk i et gitt tilfelle

Generell kompetanse

  • se grunnleggende sammenhenger mellom mekanikk og ingeniørfaglige anvendelser
  • anvende ulike matematiske modeller

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS100 Statikk og fasthetslære/MAS142 Statikk og fasthetslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen skal 6 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i semesterets ordinære eksamen og de to påfølgende eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke alfanumerisk). Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler