Hopp til innhald

MFAKS114 Vitenskapsteori og etikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emne 1 er et obligatorisk emne i mastergradsstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres første semester i studiet. Emnet gir studentene grunnlag for å forstå ulike vitenskapsteoretiske perspektiv og deres relevans for forskning innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø. Emnet tar også opp forhold mellom vitenskapsteori og metode og ulike spørsmål om kunnskap. Videre fokuseres det på forskningsetikk, implikasjoner av forskning og tiltak innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, samt grunnlagsetiske begrunnelser for disse.

Emnet gir studentene mulighet til å orientere seg og få innsikt i ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, og et grunnlag for senere i studiet å plassere sitt eget prosjekt innenfor en større forskningstradisjon. Videre omhandler emnet forskningsetiske og profesjonsetiske spørsmål relatert til fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner generelt og deres relevans for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemijø
 • inngående kunnskap om ulike debatter om vitenskap og vitenskapelig kunnskap og hvordan dette er knyttet til valg av forskningsmetode
 • god kunnskap om ulike etiske grunnposisjoner og hvordan de relaterer seg til forskningsetiske retningslinjer
 • god kunnskap om forskningsetiske retningslinjer
 • god kunnskap om den vitenskapsteoretiske og etiske begrunnelsen for forskning og tiltak innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • god kunnskap om profesjonsetiske aspekter knyttet til fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Ferdigheter

Studenten kan

 • kritisk vurdere vitenskapsteoretiske utfordringer knyttet til fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø og koble dette til valg av forskningsmetode
 • reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger
 • vurdere etiske aspekter ved forskningsprosjekter innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og håndtere prosedyrer for godkjenning av slike
 • reflektere over vitenskapsteoretiske og etiske konsekvenser av forskning og tiltak innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • utvise profesjonsetisk kompetanse i forskning og tiltak innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Generell kompetanse

Studenten kan

 • plassere forskningsprosjekter innenfor en større forskningstradisjon
 • reflektere over sin egen rolle som forsker og etiske implikasjoner av forskningsarbeid
 • anvende og drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner i publiserte studier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester, og skjer som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og seminar. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. I vitenskapsteori og etikk legges det vekt på refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Studenten skal forberede et seminarinnlegg knyttet til en vitenskapsteoretisk eller etisk problemstilling fra aktuell forskning innenfor fagområdet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø. Problemstillingen utformes i samarbeid med faglærer.
 2. Studenten skal ha et kort "opposisjonsinnlegg" til en annen students seminarinnlegg.

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravene vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravene er obligatoriske og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Studentene skal gjøre greie for og problematisere et vitenskapsteoretisk eller forskningsetisk spørsmål.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler