Hopp til innhald

MFAKS314 Forskningsmetode

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emne 3 er et obligatorisk emne i mastergradstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres andre semester i studiet. Emnet skal gi kunnskap om ulike forskningsmetoder, synliggjøre sammenhenger mellom problemstilling, forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid, og sette studentene i stand til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

Ulike forskningsmetoder som er relevant for fagfeltet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø blir tatt opp. Innholdet inkluderer problemstilling, forskningsdesign og bruk av ulike metoder for datainnsamling, samt ulike analyser av data.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har:

 • generelle kunnskaper om ulike kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og hvilke metoder som egner seg for innsamling av ulike typer data
 • god kjennskap til ulike teknikker for datainnsamling, analyser og presentasjon av data
 • inngående kunnskaper om metode(r) som er relevant for forskningsprosjektet i masteroppgaven
 • kunnskap om forutsetningene for generalisering av resultater

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utforme problemstilling og forskningsdesign for egen masteroppgave
 • anvende relevante verktøy for innsamling og analyse av data på en selvstendig måte
 • anvende og drøfte metodekunnskap fra publiserte studier
 • analysere og presentere ulike data

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • se sammenhenger mellom problemstilling, forskningsdesign, datainnsamling og analyse av endelig forskningsresultat, og ta hensiktsmessige valg av metode basert på disse sammenhengene
 • vise kritisk refleksjon over eget metodevalg og metodevalg i publiserte studier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester og er en kombinasjon av forelesninger, praktisk arbeid, selvstudium, gruppearbeid, observasjon i skolen og seminarer. Det legges opp til at studentene er aktive gjennom hele semesteret, både i forhold til teoretisk og praktisk arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Studenten skal levere inn en prosjektskisse som inneholder problemstilling og redegjør for valg av metode og design for forskningsarbeidet i forbindelse med egen masteroppgave. Skissen skal presenteres muntlig på et seminar med påfølgende diskusjon. Mer detaljert informasjon fra faglærere vil bli gitt.
 2. Studenten skal forberede spørsmål til en annen students presentasjon.

Utfyllende retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene vil bli delt ut. Arbeidskravene er obligatoriske og vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.