Hopp til innhald

MFAKS4A14 Fysisk aktivitet

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emne 4a er et valgfritt emne i mastergradsstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres andre semester i studiet. Emnet gir studentene anledning til å fordype seg innenfor feltet fysisk aktivitet i et skolemiljø og rette seg inn mot et spesifikt tema for masteroppgaven. Emnet tar for seg fysisk aktivitet i skolen og skolefaget kroppsøving. Det fokuseres på den nasjonale politikken for fysisk aktivitet og kroppsøving og hvordan det implementeres i skolen og i elevenes læringsarbeid. Videre fokuseres det på planlegging, gjennomføring og vurdering av tiltak hvor innhold, arbeidsmåter, personalets rolle og ulike arenaer blir sentralt.

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant for både fysisk aktivitet i et skolemiljø og for opplæringen i kroppsøving.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne 4a skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskaper om betydningen av fysisk aktivitet og kroppsøving i et skole- og livsløpsperspektiv
 • god innsikt i bakgrunnen for, og inngående kunnskap om, norsk politikk for fysisk aktivitet og kroppsøving
 • inngående kunnskaper om ulike prinsipper for implementering relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • inngående kunnskap om hvordan ressurser i skolens nærmiljø kan være relevant i arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving
 • god innsikt i hvordan helsefremmende arbeid og kunnskap om bevegelseslæring for fysisk aktivitet og kroppsøving, inngår i ulike profesjonsutdanninger som er relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • god kunnskap om forskning innenfor fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • inngående kunnskaper om det forskningsområdet studenten velger å knytte sin egen forskning til

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og kritisk vurdere fysisk aktivitet i et skolemiljø eller skolefaget kroppsøving ut fra helse-, kultur- og institusjonsperspektiver
 • analysere den arenaen der studenten skal utføre eget forskningsprosjekt
 • presentere forskningsresultat som er relevante for eget forskningstema

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • nytte kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • problematisere og diskutere hvordan skolen som arena, fysisk aktivitet i et skolemiljø og skolefaget kroppsøving påvirker det fysiske aktivitetsnivået hos barn og unge
 • plassere eget masterprosjekt innenfor en større forskningstradisjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, forflyttet seminar, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

Studentene gjennomfører et forflyttet seminar over 3 dager på våren lagt til et kystmiljø. Vi har lagt seminaret siden oppstart av masteremnet til Hitsøy på Sotra. Dette seminaret er ikke obligatorisk. Studenter betaler heller ingen avgift for seminaret, med unntak av reiseutgifter og kost. Høgskolen dekker kajakkutstyr, leie av hytte og losji.

På seminaret presenterer studentene vitenskapelige artikler, mens kajakkpadling blir selve innrammingen av seminaret. Målet med seminaret er at studentene skal jobbe mot læringsutbytte å ha inngående kunnskap om hvordan ressurser i skolens nærmiljø kan være relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving, og å ha god kunnskap om forskning innenfor fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving.

Busspenger pr student: 80 kr. De tar med mat for seg selv i 3 dager

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal skriftlig analysere et tema relevant for fysisk aktivitet eller skolefaget kroppsøving fra egen praksis. Oppgaven (på 3500-4000 ord) skal dokumentere studentens læringsutbytte knyttet til første, evt. andre kulepunkt under "læringsutbytte-ferdigheter" i emnet.

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal levere en besvarelse på inntil 10 A-4 sider (ca. 3000-3500 ord) over oppgitt emne.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.