Hopp til innhald

MFAKS4B14 Mat og helse

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emne 4b er et valgfritt emne i masterstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres andre semester i studiet. Emnet gir studenten anledning til å fordype seg i kosthold i et skolemiljø og å rette seg inn mot et spesifikt tema for masteroppgaven. Emnet tar for seg mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse. I tilknytning til mat og måltider i skolen fokuseres det på den nasjonale mat- og ernæringspolitikken og hvordan denne implementeres i skolen. Videre fokuseres det på mat og måltidenes sosiale og pedagogiske funksjon, personalets rolle på matområdet og på hvordan mat og måltidstilbudet i skolen påvirker elevenes totale mat- og drikkeinntak og inngår i et livsløpsperspektiv. Tema knyttet til skolefaget mat og helse vil omfatte implementering av styringsdokumenter og elevenes læringsarbeid med særlig fokus på helsefremmende kostholdsarbeid.

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant både for opplæringen i mat- og helsefaget og i skolens rolle og ansvar på mat- og måltidsområdet.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne 4b skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskaper om betydningen av kosthold i et skole- og livsløpsperspektiv
 • god innsikt i bakgrunnen for, og inngående kunnskap om, norsk ernæringspolitikk
 • inngående kunnskap om ulike prinsipper for implementering relevant for mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse
 • god innsikt i hvordan helsefremmende kostholdsarbeid inngår i ulike profesjonsutdanninger som er relevant for mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse
 • god kunnskap om forskningen innenfor mat og måltider i skolen og skolefaget mat og helse
 • inngående kunnskaper om det forskningsområdet studenten velger å knytte sin egen forskning til

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og kritisk vurdere mat og måltider eller opplæringen i mat og helse ut fra helse-, kultur- og institusjonsperspektiver
 • analysere den arenaen der studenten skal utføre eget forskningsprosjekt
 • presentere forskning som er relevant for eget forskningstema

Generell kompetanse

Studenten kan

 • nytte kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • problematisere og diskutere hvordan skolen og skolefaget mat og helse påvirker kostholdet
 • plassere eget forskningstema innenfor en større forskningstradisjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal skriftlig analysere et tema relevant for mat og måltider eller skolefaget mat og helse fra egen praksis. Oppgaven (på 3500-4000 ord) skal dokumentere studentens læringsutbytte knyttet til første, evt. andre kulepunkt under «læringsutbytte-ferdigheter» i emnet.

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravet er obligatorisk og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent arbeidskravene.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal levere en besvarelse på inntil 10 A-4 sider over oppgitt emne.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.