Hopp til innhald

PL417 Arealplanlegging

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Innføring i kommunal planlegging etter plan- og bygningslova med hovudvekt på kommuneplanens arealdel. Innhaldet i emnet omfattar:

 • Kommunen si rolle og plass i styringssystemet, oppgåvefordeling mellom kommune, fylke og sentralforvaltning.
 • Datagrunnlag, lovgrunnlag og metodar for fysisk planlegging.
 • Politiske målsetjingar, brukarinteresser og konfliktar i kommunal arealplanlegging.
 • Konsekvensutgreiing og ROS-analyser.
 • Geografisk vert det lagt vekt på distriktskommunar med mindre tettstader.
 • Tematisk vert det lagt vekt på natur- og miljøvenlege utbyggingsprinsipp.

Læringsutbytte

 • Kommunen sine oppgåver, roller og plass i styringssystemet
 • Sentrale problemstillingar i fysisk oversiktsplanlegging
 • Plan- og bygningslova; plansystemet og krav til planinnhald, utgreiingar og planprosessar på kommuneplannivå
 • Utfordringar knytt til berekraftig planlegging

 

 • Finne grunnlagsmateriale og gjere analysar ved bruak ArcGIS
 • Lage faglege innspel til planprosessar
 • Utføre ROS-analyse for naturfarer og konsekvensutgreiingar på kommuneplannivå

 

 • Forstå, vurdere og bruke kommuneplanar
 • Kunne delta i planprosessar

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav. 

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på GE-413 Kartlære og GIS

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar og seminar.

Praktisk prosjektarbeid i gruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gruppeoppgåve: ROS-analyse av naturfarar og konsekvensutgreiing av nye utbyggingsområde i kommuneplanen sin arealdel (KPA). Godkjente arbeidskrav er ein føresetnad for å kunne gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar. Bokstavkarakter.

Fagleg overlapping

 • BYG146 - Arealplanlegging for byggingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • PL433 - Innføring i arealplanlegging - Reduksjon: 6 studiepoeng