Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur

Bachelor

Er du nysgjerrig på naturen og ønskjer å påverke utforming av tettstadar og forvaltning av landskap? Med ein bachelor i landskapsplanlegging kan du vere med på å gjere omgjevnadane våre grønare, og planlegge og vurdere inngrep.

Du studerer i vakker vestlandsnatur, i eit fagmiljø som er blant dei fremste i landet.

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og kombinerer kunnskap om natur med forvaltnings- og planleggingsemne, inkludert landskapsarkitekturfag.

Gjennom studiet lærer du:

  • om naturmangfald og kulturmiljø
  • om økologiske samanhengar i landskapet
  • å vurdere estetiske og økologiske konsekvensar av landskapsinngrep
  • å bruke digitale kart og andre elektroniske verktøy
  • å planlegge og forvalte tettstader og landskap

Vi er tett på bre, fjell og fjord, og brukar naturen som klasserom gjennom ekskursjonar og feltarbeid.

- Vil utforme stedene rundt meg

Mari Hognestad (22) ønsker å jobbe med å forme omgivelsene på en mer klima- og naturvennlig måte, og valgte å studere landskapsplanlegging i Sogndal.

Undervisningsmåtar

Undervisninga omfattar forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid, både individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Vil du studere meir?

Du kan bygge på bacheloren din med master in Climate Change Management eller master i Areal og eigedom ved HVL.

Med fullført bachelorgrad blir du også kvalifisert til andre masterstudium i Noreg og utlandet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Kor kan du reise?