Hopp til innhald

SRLE2 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger videre på og er en forsterkning av det obligatoriske emnet samfunnsfag, religion, livssyn og etikk1 (SRLE1), som er utledet av Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning (2012). Emnet er foreløpig forbeholdt studieløpet for Barnehagelærerutdanning deltid, med undervisning i 5. og 6. semester.

Formålet er en enda tydeligere kobling mellom det barnefaglige og det SRLE-faglige enn det som fremgår i beskrivelsen av kunnskapsområdet SRLE i de nasjonale retningslinjene.

SRLE2 vil i større grad enn i SRLE1 tematisere innholdet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2011), representert ved fagområdene Etikk, religion og filosofi, samt Nærmiljø og samfunn. Det innebærer et utvidet fokus på barnas kulturskapte livsverden og et videre perspektiv på flerkulturelle problemstillinger.

Innholdet i undervisning og arbeidskrav er knyttet til tre overordnede områder med mange berøringspunkter:

1.Barn i utfordrende livssituasjoner

2.Verden i barnehagen

3.Barnehagen i nærmiljøet

Forsterkningen vil gjennom faglig forankring, prosjekter og oppgaver tematisere ulike aspekter ved barndom i en globalisert verden. Dette innbefatter blant annet fokus på barns ulike livsvilkår knyttet til sosial og kulturell variasjon; refleksjon rundt sentrale begreper som verdier og danning, samt arbeid med ulike religioner og livssyn, slik de kommer til uttrykk i barnehagens nærmiljø

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om barn i ulike vanskelige livssituasjoner - herunder barnevernsproblematikk, barn i sorg, seksuelle overgrep
 • om filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til det kulturelle mangfold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt samfunnsnivå
 • om ulike aspekter ved barndom i en globalisert verden
 • om kristen tro og kulturarv og ulike religioner og livssyn, slik de kommer til uttrykk i barnehagen og barnehagens nærmiljø
 • om interkulturell kommunikasjon
 • om rasisme og diskriminering i historisk og samtidig perspektiv
 • om komparative perspektiver på sosialisering og ulike oppdragelsesidealer

 

Ferdigheter

 • reflektere over filosofiske, etiske og religiøse problemstillinger i barnehagen
 • identifisere og reflektere rundt ulike maktforhold i barnehagen
 • anvende kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner - og kan håndtere noen slike vanskelige situasjoner gjennom praktisk arbeid og samarbeid med ulike instanser
 • praktisere og lede flerkulturelt foreldresamarbeid
 • kartlegge konkrete læringsmuligheter
 • knyttet til tid og sted
 • reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til den kommersialiserte og digitaliserte barndom
 • innhente data og informasjon ved bruk av ulike samfunnsfaglige metoder

Generell kompetanse

 • analysere og vurdere etiske dilemma ut fra barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • reflektere over barnehagen som en arena for kultur- og religionsformidling, verdier og danning
 • arbeide for å utvikle det globale og internasjonale perspektivet i barnehagen
 • bidra til å utjevne sosiale forskjeller i barnehagen
 • arbeide for å styrke forholdet mellom barnehagen og barnehagens nærmiljø

Krav til forkunnskaper

SRLE1

Anbefalte forkunnskaper

SRLE1

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består dels av forelesninger, gruppearbeid, seminar og prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til egen datainnsamling - i barnehagen, barnehagens nærmiljø eller barnehagens samarbeidsinstanser: Studentene skal undersøke en SRLE-faglig problemstilling ved å innhente informasjon for å belyse en selvvalgt problemstilling. Dette kan for eksempel knyttes til barnehagens nærmiljø og/eller samarbeid barnehage - hjem. Filosofiske samtaler/intervju med barn kan også være aktuelt her. Minst en obligatorisk veiledning inngår her. Omfang: 3500-4000 ord. Omtrent 100 sider selvvalgt litteratur knyttes til oppgaven.
 • Artikkelseminar: studenten presenterer en selvvalgt forskningsartikkel, fagartikkel eller bokkapittel. Dette kan være fra egenvalgt litteratur brukt i den skriftlige oppgaven (se ovenfor). Presentasjonen skal inneholde et sammendrag av innholdet, samt refleksjon rundt overføringsverdien til barnehagen. Medstudentene skal gi respons på fremlegget.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 24 timer/en dag.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler