Hopp til innhald

SYKHB1032 Sykdomslære og farmakologi med fokus på somatikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Arbeidet med dette emnet skal sikre studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til sykdomslære, patologi og farmakologi, ved sykdommer som krever medisinsk behandling og/eller kirurgi. Dette er viktige støttefag for at studenten skal kunne yte faglig forsvarlig sykepleie til pasientene.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid.

Læringsutbytte

I Sykdomslære:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om patologiske prosesser i kroppen.
 • Har kunnskap om diagnostikk og behandling ved sykdom.
 • Har kunnskap om årsaker, symptomer, behandling og prognose ved medisinske diagnoser.
 • Har kunnskap om kirurgiske inngrep, ulike former for anestesi og risiko for komplikasjoner.
 • Har kunnskap om behandling ved skader og ulykker.
 • Har kunnskap om sykdommer ved svangerskap og fødsel.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende kunnskap fra medisinske fag og gjøre faglig begrunnede valg.

 

I farmakologi:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om ulike medikamentgruppers indikasjon for bruk, virkning og bivirkning.
 • Har kunnskap om interaksjoner og konsekvenser av feil bruk.
 • Har kunnskap om forholdsregler for å forebygge utvikling av avhengighet.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan gjøre rede for virkning og bivirkning av medikamentell behandling.
 • Kan gjennomføre sikkerhetsrutiner ved legemiddelhåndtering og medikamentell behandling.
 • Kan anvende retningslinjer og anbefalinger for medikamenthåndtering.

Generell kompetanse gjelder både sykdomslære og farmakologi:

Studenten:

 • Kan gjøre bruk av medisinsk terminologi.
 • Har nødvendig innsikt i sykdomslære, patofysiologi og farmakologi til å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie.

Krav til forkunnskaper

Godkjente arbeidskrav i 1. semester knyttet til SYKHB/SYKSB 1021 og 1031

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav, blir presisert i semesterplanen.

Studenter som skal opp til ny ordinær/ny eksamen med nytt kull, må få vurdert av emneansvarlig/fagseksjonsleder om tidligere utførte arbeidskrav i emnet fortsatt er gjeldende.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 4 timer. Gradert karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler