Hopp til innhald

SYKSB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gir en videre innføring og fordypning i samfunnsvitenskapelig tenkning og perspektiv. Sentrale tema er juridiske, politiske og organisatoriske rammer for pasienten/brukeren og sykepleieutøvelsen. Samfunnsmessige, strukturelle og individuelle forhold som har betydning for rolleutøvelse vektlegges.

Videre vektlegges forberedelse til yrkesrollen gjennom synliggjøring av utfordringer og muligheter som ligger til profesjonen og helsevesenet. I emnet inngår  fokus på folkehelse og helsefremming.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning.
 • Har kunnskap om samhandling mellom ulike forvaltnings- og behandlingsnivå.
 • Har kunnskap om sykepleiers pedagogiske funksjon og dens betydning for helse.
 • Har kunnskap om sykepleieprofesjonen i samfunnet.
 • Har kunnskap om forhold som påvirker rolleutøvelse.
 • Har kunnskap om sykepleiers funksjon i et pasientforløp og behandlingslinjer i helsetjenesten.
 • Har kunnskap om sykepleiers etiske ansvar i samfunnet.
 • Har kunnskap om sykepleiers ledende og administrative funksjon.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan anvende kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning i en sykepleiefaglig kontekst.
 • Kan reflektere over problemstillinger i forhold til samhandling.
 • Kan anvende pedagogisk kunnskap for å fremme helse.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan utveksle synspunkter på samfunnsutvikling, helsetjenesten og sykepleiefaget og hvordan politiske føringer kan virke inn på sykepleiepraksis.
 • Kan vise innsikt i forhold som påvirker helse.
 • Har innsikt i folkehelsetiltak som fremmer helse og forebygger sykdom.
 • Kan drøfte sammenhengen mellom etikk og faglig forsvarlig sykepleie.

Krav til forkunnskaper

Bestått SYKSB/SYKHB 1021, 1031, 1022, 1032, 2023, 2033, 2041 og bestått praksis 1 og 2.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, hospitering, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav, blir presisert i semesterplan.

Studenter som skal opp til ny ordinær/ny eksamen med nytt kull, må få vurdert av emneansvarlig/studieleder om tidligere utførte arbeidskrav i emnet fortsatt er gjeldende.

Vurderingsform

Gradert karakter. Hjemmeeksamen, lengde spesifiseres i semesterplan.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler