Hopp til innhald

BLUPRA2 Den pedagogiske institusjon - ledelse og veiledning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er andre praksisemne og en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Gjennom praksisstudiet skal studenten møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell barnehagelærer. Gjennom samhandling med kollegaer, foresatte, barn og grupper av barn i ulik alder og med ulike forutsetninger, skal studenten utvikle kompetanse på flere områder.

Praksisopplæringen og kunnskapsområdene henger tett sammen, og praksisbarnehagen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. Studentens profesjonskompetanse blir utviklet i et tett samarbeid mellom studenten selv, praksisbarnehagen og høgskolen. Kunnskap fra kunnskapsområdene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til kunnskapsområdene. Sammen danner dette grunnlag for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

De overordnede tema for emnet er ledelse av og samarbeid med personalet og foresatte, pedagogisk dokumentasjon, veiledning, samt overgang fra barnehage til skole og SFO.

Studenten skal bruke 5 dager av denne praksisperioden til å gjøre seg kjent med hvordan praksisbarnehagen samarbeider om og forbereder de eldste barna på overgangen fra barnehage til skole og SFO. De enkelte praksisbarnehagene avgjør om dagene organiseres som sammenhengende dager (del av vårpraksis), i/på sin vanlige gruppe/avdeling, eller som punktpraksis i løpet av høst/vårpraksis. Punkpraksis kan være aktuelt dersom det foregår noe som er relevant for studentene å delta på utenom ordinær praksisperiode. Organiseringen skal framgå av Plan for læring i praksis.

Studenten skal tilegne seg kunnskap gjennom aktiv deltakelse i barnehagens daglige innhold, praksisoppgaver og obligatoriske arbeidskrav.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert møter, barnehage-hjem-samarbeid med mer. Studenten skal gjennomføre lederdager.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver det sett av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten skal vise at hun/han behersker i løpet av praksisperioden. De er samtidig vurderingskriterier for dette emnet, BLUPRA2.

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Personalledelse, barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø.
 • moderne barndom: barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • samarbeid om overgangen mellom barnehage, skole SFO og foresatte.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende faglige verktøy og uttrykksformer i egne læringsprosesser i pedagogisk arbeid
 • skal kunne vise grunnleggende ferdigheter i samhandling med foresatte
 • lede og veilede medarbeidere og medstudenter (medstudentveiledning)
 • reflektere kritisk over egen praksis og justere denne gjennom ledelse og veiledning
 • benytte pedagogisk dokumentasjon som verktøy i sitt pedagogiske arbeid

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kan delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan lede ulike samarbeidsmøter
 • kan vise etisk og faglig refleksjon i samtaler med andre og i skriftlig arbeid
 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktrelasjoner
 • skal ha grunnleggende kjennskap til veiledning som pedagogisk verktøy
 • Studentene må også oppfylle følgende krav:
 • rette seg etter normer, regler og lover i arbeidslivet
 • overholde forpliktelser, avtaler og tidsfrister
 • For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle læringsutbyttene. Læringsutbyttene for BLUPRA1 gjelder også som vurderingsgrunnlag for dette praksisemnet.

Praksisutveksling i utlandet - vårsemesteret

Noen studenter vil gjennomføre vårdelen av praksisperioden i utlandet. For disse studentene gjelder følgende læringsutbytter ved praksisutveksling:

 • Studenten kan planlegge, gjennomføre og reflektere over aktiviteter.
 • Studenten viser samarbeidsevner i deres møte med barn, elever, lærere og ledere ved praksisinstitusjonen.
 • Studenten respekterer praksisinstitusjonens normer, regler og lover.
 • Studenten reflekterer kritisk over egen praksis og over egen rolle som barnehagelærer.
 • Studenten kan reflektere kritisk over det norske utdanningssystemet i et komparativt perspektiv .

Krav til forkunnskaper

BLUPRA1 må være bestått

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I forkant av hver praksisperiode lager praksislærer og student/er en oversikt over innholdet i praksisperioden. Dette som del av planleggingsdokumentet Plan for læring i praksis. Oversikten skal inneholde fordeling av aktiviteter, observasjon, veiledning, praksisteam, deltakelse i møter og deltakelse i barnehage-hjem-samarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Praksisemnet er obligatorisk og alle dager, inkludert forberedelse og etterarbeid på høgskolen må gjennomføres.

Faglærerne utarbeider egne praksisoppgaver til praksisperioden. Disse vil være knyttet til de aktuelle kunnskapsområdene andre studieår og til læringsutbyttene for praksis. Enkelte oppgaver må gjennomføres i høstsemesteret, andre i vårsemesteret, avhengig av når studentene har undervisning og eksamen i det enkelte kunnskapsområdet. Detaljert oversikt over praksisoppgaver og innlevering vil bli gitt i forkant av hver praksisperiode.

I tillegg skal studenten gjennomføre følgende oppgaver:

Det første veiledningsgrunnlag(forventningsdokument). Det første veiledningsgrunnlaget skal være et grunnlag for den første veiledningssamtalen, der forventningsavklaringer og studentens rolle og ansavar vil være et naturlig fokus. Veiledningsavklaringer og studentens rolle og ansvar vil være et naturlig fokus. Veiledningsgrunnlaget leveres til praksislærer og profesjonsveileder i god tid, og senest 1 uke før praksisstart. Vurderingen fra BLUpra1 leveres sammen med veiledningsgrunnlaget.

Studenten leverer veiledningsgrunnlag med utgangspunkt i følgende punkter:

 • Hvordan jeg vil ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide.
 • Hvordan jeg reflekterer rundt mine mål for praksis (knyttes til læringsutbyttene, forventninger og utfordringer).
 • Hvilke forventninger jeg har til rollefordelingen mellom meg som student og praksislærer.
 • Hvilke forventninger jeg har til hvordan veiledning skal foregå.
 • Hvordan jeg vil ta initiativ, arbeide selvstendig, lede og samarbeide.
 • Navn og mobilnr.
 • Eventuelt

Veiledningsgrunnlag før veiledning (ukentlig). Studenten skal levere veiledningsgrunnlag i forkant av veiledning hver uke. Disse skal ta utgangspunkt i det som er aktuelt å søke veiledning om. Yrkesetiske refleksjoner skal inn som del av veiledningen. Frist for innlevering avtales direkte med praksislærer.

Planleggingsdokument. Studenten skal lage et planleggingsdokument i forkant av egne aktiviteter og lederdager. Dokumentet skal bygges på didaktisk relasjonsmodell og skal leveres til praksislærer før planlagte aktiviteter slik at praksislærer kan settes seg inn i og gi tilbakemelding på planen før gjennomføring.

Praksisfortellinger. Studenten anbefales å skrive praksisfortellinger hver dag. Praksislærer har innsynsrett i disse praksisfortellingene og kan være veiledningsgrunnlag for veiledning underveis i praksis. Praksislærer kan pålegge studenten å skrive daglige praksisfortellinger.

Praksisteam. Studentene får et større ansvar for praksisteam. Sammen med styrer utarbeider de tema for praksisteam,lager sakliste og sender denne til alle deltakerne. Studentene leder praksisteam og har ansvar for å skrive referat.

Refleksjonsnotat (å bli leder). Studenten skal reflektere rundt sin rolle som pedagogisk leder for medarbeidere.

 • Knytt dine refleksjoner til relevant kunnskap (erfaring, rammeplan for barnehagen, litteratur, teori) om barnehagelærerens ansvar og rolle som pedagogisk leder og veileder for personalet i sin gruppe (avdeling, base el.l).
 • Ta med refleksjoner om din styrke når det gjelder ledelse av medarbeidere og hva du eventuelt må arbeide for å videreutvikle.

Notatet danner grunnlag for arbeidskrav i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 1 (LSU1) som du skal ha 3. studieår. Lengde maksimum 750 ord leveres på It´s learning etter endt vårpraksis, frist settes av profesjonsveileder.

Husk: du må lagre refleksjonsnotatet slik at du finner det igjen 3. studieår. Du må lagre det på USB-penn eller egen datamaskin. Det blir ikke gitt tilbakemelding på refleksjonsnotatet fordi det er til egen bruk på eksamen i LSU3 i 3. studieår. Kravet for godkjenning av dette arbeidskravet er at det er innlevert innen tidsfristen.

Selvevaluering. Studenten skal levere en skriftlig selvevaluering ved slutten av praksisperioden. Denne leveres til styrer i praksisbarnehagen siste dag i praksis og skal inneholde studentens opplevelse av: møtet med barnehagen, veiledning, praksisteam og muligheten for å gjennomføre oppgaver i praksisperioden. Studenten bruker vurderingskryss til denne selvevalueringen. For hvert kulepunkt reflekteres det rundt: hva var bra og hvorfor og hva som ikke fungerte og hvordan det kunne vært bedre.

Vurderingsform

Praksis, 40 dager (20 dager i høstsemesteret og 20 dager i vårsemesteret).

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett nytt forsøk jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Underveisvurdering blir gitt etter første praksisdel i høstsemesteret. Dette er en foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig. Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.

Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er gjennomført i vårsemesteret.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se BLU-Retningslinjer for praksisstudiet.

Vurdering for studenter med praksisutveksling Studenter med praksisutveksling vil få to separate vurderinger. Sluttvurdering fra praksisutveksling blir gitt uten begrunnelse, men med karakter. Begge delene må være bestått for at studenter med praksisutveksling skal få bestått BLUPRA2.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler