Hopp til innhald

ING103 Ingeniørfaglig innføringsemne

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Målet med dette emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper og forståelse for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn sett både i et historisk og fremtidsrettet perspektiv. Faget er delt i to deler som hver utgjør 50 % av emnet og undervises parallelt. Del 1 fokuserer hovedsakelig på miljøteknologi og vitenskapshistorie, men vil i tillegg gi en kort innføring i rapportskriving, litteratursøk og føring av referanser, samt bruk av dataverktøy i denne prosessen. Del 2 legger vekt på undervisning om og utføring av prosjektarbeid. Studenten vil i del 2 tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

 

Et viktig bidrag i dette emnet vil være å gi studenten kjennskap til kjemiingeniørens rolle i samfunn og næringsliv.

 

Innhold

Del 1:

 • Dokumentasjon og rapportering i prosjekter
 • Vitenskapshistorie med hovedvekt på viktige milepæler i kjemien (legemidler, sprengstoffer, atomteorien, grunnstoffenes periodiske system).
 • Rapportskriving, litteratursøk, føring av referanser og innføring i Excel.
 • Økologi
 • Forurensning av luft, vann og jord
 • Gass- og vannrensing
 • Avfall og avfallsbehandling
 • Energi

 

Del 2:

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Prosjekt som verktøy til utvikling og endringsarbeid
 • Organisering, styring og ledelse i prosjekter
 • Prosjektteam og samarbeid
 • Valg og prioritering av prosjekter
 • Interessentanalyse
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
 • Tidsplanlegging i prosjekter
 • Fallgruver og kritiske suksessfaktorer

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet vil studenten kunne

Kunnskap

 • Beskrive de viktigste miljømessige konsekvensene av teknologiske produkter og løsninger både til vann og luft.
 • Redegjøre for vitenskapshistorie med særlig vekt på kjemiens utvikling.
 • Forklare hvordan forurensende utslipp til vann og luft påvirker miljøet.
 • Kunne redegjøre for viktige utslippsreduserende tiltak.
 • Forklare hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår.
 • Kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
 • Ha kunnskap om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Kan redegjøre for prosjektarbeidsprosessen fra oppstart til ferdig resultat.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om betydningen av organisering, styring og ledelse i prosjektarbeid
 • Ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter

 

Ferdigheter

 • Bruke Bibsys og bibliotekets nettside for å skaffe informasjon og fagstoff til en bestemt oppgave.
 • Kjenne til og forstå bruken av mal for rapportskriving, samt riktig føring av referanser.
 • Kunne benytte enkle funksjoner i programmene MS Word og Excel.
 • Utføre enkle beregninger knyttet til utslipp til miljøet.
 • Kan utvikle prosjektideer, planlegge og følge opp prosjekter
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen prosjektarbeid
 • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen prosjektarbeid
 • Kan rapportere, analysere og evaluere prosjektarbeid

 

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i de miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Ha innsikt i hvordan forurensende utslipp påvirker organismer.
 • Ha innsikt i betydningen av prosjekt som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.
 • Formidle kunnskapene både i skriftlig og muntlig form.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. Kan formidle sentralt prosjektfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektarbeid og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og hvordan prosjektarbeid kan ta del i dette.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Ekskursjoner/Bedriftsbesøk
 • Selvstendig gruppearbeid med veiledning
 • Gjennomføring og presentasjoner av prosjektarbeid
 • Rapportskriving

Obligatorisk læringsaktivitet

Del 1 - miljøteknologi og vitenskapshistorie:

 • En innlevering i to deler: Del 1 vil gi en enkel introduksjon til nyttige funksjoner i MS Word, mens Del 2 vil gi tilsvarende i MS Excel. Innleveringen leveres individuelt og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En samlet ekskursjonsrapport basert på spørsmål knyttet til bedriftsbesøk. Det er obligatorisk deltakelse på bedriftsbesøkene. Rapporten leveres gruppevis og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.

Del 2 - prosjektdelen av faget:

 • En innlevering av en samarbeidskontrakt i starten av faget. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en prosjektbeskrivelse. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en statusrapport. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En muntlig presentasjon av det administrative innholdet av prosjektarbeidet. Presentasjonen gjøres gruppevis og det legges vekt på god faglig formidling både muntlig og skriftlig gjennom bruk av MS Power Point. Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent.

 

Obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer vil være gyldige i 6 påfølgende semestre. Obligatoriske arbeidskrav i form av prøve/eksamen vil kun være gyldig for inneværende semester. I tilfeller hvor semesteroppgaven i prosjektarbeid ikke blir bestått må hele prosjektdelen tas på nytt.

Vurderingsform

Samlet vurdering i faget ING103 vil bestå av en skriftlig eksamen i Del 1 og en semesteroppgave i Del 2.

Del 1 - Deleksamen miljøteknologi og vitenskapshistorie:

Skriftlig 3 timers eksamen i vitenskapshistorie og miljøteknologi (individuell) som teller 50 % av endelig karakter.

Del 2 - I prosjektdelen av emnet vil vurderingen være basert på en semesteroppgave (gruppeoppgave) som er en sluttrapport inkludert refleksjonsnotat. Del 2 teller 50 % av endelig karakter.

Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler