Hopp til innhald

MAT150 Videregående matematikk for kjemi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal, for studenter som tar bachelorgrad ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag, dekke de deler av matematikk som kreves for å kunne søke på en toårig masterutdanning ved HiB eller andre utdanningsinstitusjoner.

Klassisk teori for funksjoner i flere variabler, herunder flervariabel-varianter av analysens fundamentalteorem, utgjør fellesdelen i matematikk som er inneholdt i emnene MAT150, MAT151 og MAT152.

Innen feltet partielle differensialligninger er målet å kunne vurdere og anvende analytiske og numeriske metoder, med vekt på diffusjonsproblemer.

Kalkulus

Romkurver, linje-/flate-/multiple integral, Stokes-, Greens-, divergensteoremet, vektoranalyse, modellering.

Partielle differensialligninger.

Analytiske og numeriske metoder for løsning av partielle differensialligninger, med vekt på diffusjonsproblemer (diffusjonsligninen og reaksjons-diffusjonsligningen) og forståelse av modeller basert på partielle differensialligninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

  1. Kandidaten har kunnskap om funksjoner av flere reelle variabler, herunder integrasjonsteori og vektoranalyse.

Ferdigheter

  1. Kandidaten kan beregne kurve-, flate- og volumintegraler, finne parametriseringer, og anvende sentrale teoremer som Greens og Stokes¿ setninger, og divergensteoremet.
  2. Kandidaten kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form, sette opp og vurdere matematiske modeller og tolke resultater fra matematiske beregninger.

Generell kompetanse

  1. Kandidaten kan bruke matematiske argumenter for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger; sette opp, tolke og vurdere modeller som anvender teorien fra kurset. Optimeringsproblemer skal kunne behandles, blant annet ved hjelp av Lagranges metode.
  2. Kandidaten har forståelse for matematikk som kan gi grunnlag for videre utdanning.

Krav til forkunnskaper

De obligatoriske matematikk-kursene ved avdelingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer må være bestått for å gå opp til eksamen.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, lærebok.

Mer om hjelpemidler