Hopp til innhald

MBA504B Kritiske perspektiver på matematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i programmets 2. semester og er ett av flere valgemner i dette semesteret. Det er ulikt fra år til år hvilke emner som det kan velges blant. Emnet kan velges våren 2019.

Emnet er åpent for utenlandske studenter med relevante forkunnskaper.

I dette emnet vil studentene utforske hvordan matematikk som kunnskapsområde og barnehagepedagogiske og didaktiske arbeidsmåter med matematikk kommer fram i styringsdokumenter, hos barnehageeiere, barnehagelærere, foreldre, barna selv eller i allmennheten.

Oppfatningen om at det er et stort behov for matematikkopplæring i barnehagene, vil bli sammenlignet med hvordan andre fagområder er posisjonert.

Ved å anlegge et kritisk perspektiv på hvordan matematikk er posisjonert i Norge og internasjonalt, kan studenten utvikle innsikt i hvordan nasjonale og internasjonale tendenser til å gjøre barnehagen lik skolen innvirker på norske barnehager.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten

  • har avansert kunnskap om hvordan det filosofiske og pedagogiske grunnlaget for barnehager endrer seg i Norge og andre steder i verden
  • kan analysere hvordan oppfatninger om kvalitet i barnehager endrer seg over tid

Studenten

  • kan analysere og kritisk fortolke policy dokumenter
  • kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan endringer i barnehagens filosofiske og pedagogiske fundament påvirker ulike barnegrupper

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å identifisere hvordan barn lærer om posisjoneringen av forskjellige fag 
  • kan kommunisere om problemstillinger knyttet til posisjonering av ulike fagområder i barnehagen

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført minst to av de tre obligatoriske emnene i studiets første semester.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i dette faget er organisert som forelesninger, seminarer, studentaktiviteter og individuell veiledning.

Feltarbeid kan inngå, for eksempel i Kina om emnet tas i kombinasjon med valgemnet Interkulturell pedagogikk og «glokale» praksiser.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektpresentasjon

Studentene utarbeider et forslag til et prosjekt der de dokumenterer og reflekterer over verdisetting av matematikk og minst ett annet fagområde i barnehagen.

Forslaget skal omfatte en oversikt over alle deler av prosjektet.

Temaet for prosjektet skal være godkjent.

Studentene presenterer prosjektforslaget på et seminar.

Retningslinjer for prosjektforslaget og presentasjonen gis i begynnelsen av kurset.

Det vil bli gitt én ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent presentasjonen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Prosjekt.

Studentene leverer en skriftlig rapport om prosjektet sitt.

Omfang 3500-45000 ord.

Retningslinjer for prosjektet og rapporten gis i begynnelsen av kurset.

Tid for innlevering av prosjektrapporten blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme rapport leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler