Hopp til innhald

MBA504D Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i programmets 2. semester og er ett av flere valgfrie emner i dette semesteret. Det er ulikt fra år til år hvilke emner som det kan velges blant. Emnet kan ikke velges våren 2019.

Emnet er åpent for utenlandske studenter og praksislærere med relevante forkunnskaper.

I emnet vil studenten utforske de tre hovedtemaene: barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer.

Emnet vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon og ny tenkning om barnehagelærerutdannerens rolle i spenningsfeltet mellom nasjonale føringer for barnehagelærerutdanningen og barnehagen som praksisfelt.

Emnet skal bidra til inngående kunnskap om læreplanutvikling knyttet til barnehagelærerutdanningens innhold, struktur og nasjonale føringer. I emnet utdypes pedagogikk som vitenskaps- og danningsfag og fagets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder. Emnet utforsker didaktiske og pedagogiske forståelser og  tilnærminger til praksisopplæring og veiledning og vil fremme ferdigheter til kritisk og selvstendig å kunne gjennomføre, analysere og vurdere pedagogisk veiledning og vurdering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten

  • har inngående kunnskap om barnehagelærerutdanningens nasjonale føringer og læreplanutvikling, herunder om barnehagelæreren som profesjonsutdanner
  • har utdypende kunnskap om pedagogikkfaget og om fagets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder og praksis i utdanningen
  • har avansert kunnskap om barnehagen som læringsmiljø for profesjonsutdanning, ulike didaktiske tilnærminger til praksisarbeid for studenter, samt pedagogisk veiledning og vurdering som begreper i teori og praksis.

Studenten

  • kan analysere og kritisk reflektere over politiske diskurser knyttet til nasjonale føringer for læreplanutvikling.
  • kan analysere og selvstendig reflektere over pedagogikkfaget og dets sammenbindende funksjon i møte med ulike kunnskapsområder og praksisfeltet.
  • kan bidra til nytenkning og utvikling av barnehagens læringsmiljø, utforske ulike didaktiske tilnærminger, analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen.

Studenten

  • kan lede og kritisk vurdere læreplanutvikling på ulike nivå.
  • kan analysere og kommunisere om pedagogikkfaget og selvstendig vurdere fagets sammenbindende funksjon i barnehagelærerutdanningen.
  • kan kommunisere og anvende kunnskaper om ulike didaktiske tilnærminger til veilednings- og vurderingsstrategier for studenter.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført minst to av de tre obligatoriske emnene i studiets første semester.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Praksislærere må ha 15. stp. utdanning i veiledning.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidet med prosjektoppgaven krever kunnskaper og ferdigheter om relevante forskningsmetoder.  

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformene vil variere mellom forelesning, individuelle og gruppevise arbeidsmåter.

Det kreves personlig og faglig dialog og evne til refleksiv skriving om faglige problemstillinger innenfor emnet.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1. Prosjektplan

Studenten skal utarbeide en plan for et prosjekt der problemstillingen tar utgangspunkt i to av de tre temaene i emnet, barnehagelæreren som utdanner, veileder og vurderer. Planen skal inneholde en tidsplan for arbeidet med prosjektet og en oversikt over selvvalgt litteratur.

Arbeidskrav 2. Muntlig fremlegg

Individuelt muntlig framlegg basert på det av de tre temaene i emnet som ikke favnes av problemstillingen i projektet i Arbeidskrav 1.

Retningslinjer for arbeidskravet gis i begynnelsen av kurset.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Prosjekt.

Studenten leverer en skriftlig rapport om projektet sitt. 

Omfang 4000-5000 ord.

Retningslinjer for semesteroppgaven gis i begynnelsen av kurset.

Tid for innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme prosjektrapport leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler