Hopp til innhald

MKS590 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Tema for masteroppgaven skal knyttes til studentens valgte kliniske spesialitet og bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innen det kliniske feltet. Målet for dette emne er å gi studenten grunnleggende forskningsferdigheter på mastergradsnivå. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten demonstrere teoretisk og klinisk innsikt innen egen spesialisering, innsikt i forskningsmetodikk, kritisk analytisk evne, og nødvendige ferdigheter til å kunne samle og håndtere data.

Et av mastergradsstudiets eksplisitte mål er å bidra til en helsetjeneste av høy kvalitet. Det er således et mål at tema for oppgaver er så klinisk relevante som mulig. Muligheten til å samle inn data selv eller benytte tilgjengelige data fra veileders eller andres forskning vil bli avklart tidlig i studiet, men det legges opp til et tett samarbeid med det kliniske feltet. Deler av arbeidet med masteroppgaven kan gjøres andre steder i Norge eller i utlandet.

Forøvrig gjelder også høgskolens egne retningslinjer for masteroppgaver som ligger på nettsidene om eksamen.
Veiledning individuelt eller i gruppe. Selvstudier. Skriveseminar.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten... 

 • har avansert kunnskap og faglig innsikt innen det valgte fordypningsområdet
 • kan gjøre rede for relevante metodiske og teoretiske forhold
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave
 • kan avgrense og analysere en faglig relevant problemstilling
 • kan vise analytiske evner og selvstendighet i bruk av forskningslitteratur i masteroppgaven
 • kan anvende vitenskapelige metoder og analyseformer
 • kan gi en skriftlig fremstilling, struktur og oppbygging av masteroppgaven med de krav som kjennetegner en akademisk tekst
 • kan vise varsomhet i etiske spørsmål i eget forskningsarbeid
 • kan evaluere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksetter systematiske tiltak for kvalitetsforbedring

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan behandle kliniske problemstillinger og vise kritisk anvendelse av forskningsprosessen
 • kan dokumentere og formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt
 • kan formidle et selvstendig arbeid og behersker terminologi innen valgt spesialitet
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning innen valgt fordypningsområde

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal ha ferdig godkjent prosjektplan i slutten av 4. semesteret. Masteroppgaven skrives i 5. og 6. semester. Veiledning individuell eller i gruppe. Selvstudier og oppgaveseminar. Gi og få tilbakemeldinger på egne og andres oppgavemanus. Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

- Veiledning

- Deltagelse på 2 av 3 oppgaveseminar

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenning.

Vurderingsform

Masteroppgave
Masteroppgaven kan utføres individuelt eller to sammen:

Alternativ 1: Artikkel med kappe på inntil 10 000 ord. Artikkelen skal tilfredsstille kvalitetskravene til et refereebedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift.

Alternativ 2: Monografi med et omfang på inntil 20 000 ord.

Masteroppgaven kan være et et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. Oppgaven kan skrives på skandinavisk språk eller på engelsk. Forøvrig gjelder også høgskolens felles retningslinjer for masteroppgave som ligger på nettsidene om eksamen.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering, kan en student levere en forbedret versjon av masteroppgaven til sensur en gang.

Det er ikke tilgang til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler