Hopp til innhald

OPR501 Å være akutt og/eller kritisk syk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Etiske og juridiske retningslinjer gjeldende for spesialavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av spesialsykepleier vil bli vektlagt. I samsvar med spesialsykepleiers ansvar skal studenten kunne reflektere og beskrive spesialsykepleie i lys av etikk og etiske retningslinjer, aktuelle lover og forskrifter, samt sentral teori i spesialsykepleie.

Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom:

 • Spesialsykepleiehistorie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom fra et pasientperspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kulturelle perspektiv på helse og sykdom
 • Sykepleieteorier med vekt på omsorgsteori
 • Sentrale begreper i spesialsykepleien
 • Etiske dilemma relatert til akutt, kritisk syke pasienter
 • Etikk og teknologi
 • Etiske beslutningsprosesser
 • Juridiske rammer for sykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Pasientrettigheter
 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Rammefaktorer, organisering og ledelse i spesialavdelinger.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper om pasienters, pårørendes og personalets opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har avanserte kunnskaper i spesialsykepleiers historie, verdigrunnlag og teori
 • har avanserte kunnskaper om kommunikasjon til akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende
 • har avanserte kunnskaper om gjeldende krav til sykepleiedokumentasjon

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og anvende relevante teorier inn i spesialsykepleien
 • kan analysere hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer har innvirkning på akuttsykepleien

Generell kompetanse:
Studenten... 

 • kan identifisere og vurdere aldersspesifikke og kulturelle perspektiv på helse, kritisk sykdom og død
 • kan anvende etisk teori og yrkesetiske retningslinjer i møte med etiske dilemmaer i spesialsykepleie
 • har kjennskap til organisering og drift, behov for og bruk av kompetanse i en spesialavdeling

Krav til forkunnskaper

Ha kjennskap til sykepleieteori og sykepleieteoretikere, og kunne benytte dette i møte med operasjonspasienten og operasjonsavdelingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en stor fordel at studenter kjenner til sykepleieteoretikere, og sykepleieteoriens betydning for sykepleiefaget.

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Det forventes at studenten anvender erfaringskunnskaper som sykepleier. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom ressursforelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, observasjonspraksis, veiledning individuelt og i grupper, og selvstudie. Det forventes at studentene anvender erfaringer og refleksjoner fra de kliniske studiene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Punktpraksis
 • Obligatorisk gruppearbeid, samt innsendelse av abstrakt før fremlegg

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig gruppeeksamen i form av en spesialsykepleiefaglig presentasjon på inntil 30 minutter. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet

Vurderingsutrykk
Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått presentasjon/ikke møtt til eksamen, må studenten utvikle en ny presentasjon og formidle denne.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler