Hopp til innhald

ANE505 Kliniske studier 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet legger tilrette for å utføre ferdigheter og prosedyrer i et raskere tempo og i mer komplekse situasjoner, uten at det går utover presisjon og koordinasjon. Under veiledning  utvikles ferdigheter i å innlede, vedlikeholde og avslutte generell anestesi, og identifisere pasientens behov for sykepleie og omsorg. Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og kollegaer skal mestres. Emnet skal gi mulighet til å vise faglig progresjon, ta ansvar og i økende grad gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet.

Det vektlegges en reflektert og klinisk integrert anvendelse av kunnskaper basert på, egne og fagfellers erfaringer, forskning og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i anestesisykepleien.

Emnet omhandler også klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering som gir nødvendige ferdigheter for å arbeide kunnskapsbasert. 

 • Teknikk og utstyr for avansert luftveishåndtering
 • Ulike stadier - innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Postoperativ overvåkning og sykepleie
 • Ordinasjon og administrasjon av medikamenter
 • Anestesi til ulike aldersgrupper
 • Anestesi ved ulike kirurgiske inngrep og medisinske tilstander
 • Observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke tekniske ferdigheter
 • Systematisk kvalitetsforbedring ved hjelp av kunnskapsbasert praksis, «clinical audit» og gjennombruddsprosjekt

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • har inngående kunnskap om innledning, vedlikehold og avslutning av en anestesi
 • har inngående kunnskap om de vanligste komplikasjoner under anestesi
 • har inngående kunnskaper om det å opprettholde og gjenopprette vital funksjoner under anestesi, overvåkning, ved akutt og kritisk sykdom eller avansert medisinsk behandling
 • har inngående kunnskap om spesielle forhold ved ulike kirurgiske inngrep som har konsekvenser for valg av og anvendelse av ulike anestesiformer, -teknikker og medikamenter
 • har inngående kunnskap om egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg av utførelse av anestesi
 • har inngående kunnskap om ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan motta og innhente nødvendig informasjon fra pasient og journal for sikker ivaretagelse av pasient - og gjennomføring av anestesi
 • kan forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø
 • kan selvstendig administrere og evaluere forordnete medikamenter før, under og etter anestesi
 • kan delta aktivt i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske retningslinjer og innenfor rammen av lover og bestemmelse

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har relevant kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • kan utføre anestesisykepleie til ulike pasientgrupper før, under og etter anestesi
 • kan analysere og kommunisere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, aktuell klinisk erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • kan forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensinger
 • kan kvalitetssikre anestesisykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan utfra aktuelt nivå i studiet, bidra i innovasjonsprosesser innen anestesisykepleie
 • kan identifisere, vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap innenfor anestesisykepleie

Krav til forkunnskaper

ANE503 og ANE504 (Kliniske studier 1) må være bestått

Undervisnings- og læringsformer

Kliniske studier og selvstudie. Ressursforelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og simulering. Studiestøttesystemet Canvas  benyttes til utveksling av informasjon, faglige innspill fra lærer, egne presentasjoner, gjensidige tilbakemeldinger og diskusjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (ukerapport, læringsutbytte-, og evalueringsskjema)
 • Kunnskapsbasert praksis (KBP). Skriftlig innlevering (gruppeinnlevering eller individuell) av et arbeid knyttet til anestesisykepleie, fag og funksjon. Inkluderer muntlig presentasjon med powerpoint for medstudenter.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene kan vurderes til bestått /ikke bestått

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk: Bestått /ikke bestått.

Masterstudenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva masterstudenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom masterstudenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før masterstudenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til.

Dersom studenten får varsel om ikke godkjent på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler