Hopp til innhald

BAMM1002 Maritim økonomi og logistikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Faget er fokusert på den økonomiske siden av maritim industri med en kombinasjon av historiske og geografiske tilnærming. Samt en generell skips markeds teori med fokus på nøkkel drivere innen det maritime markedet. Faget inneholder også teori om industriens klynger og konkurransen om best plassering mellom land.

En introduksjon til grunnleggende logistikk hvor de fundamentale teorier fra logistikk vitenskap studeres.

 

 • Analyser av de forskjellige shipping segmentene
 • Historisk utvikling innen de globale shipping trender
 • Internasjonal konkurranseevne og de maritime klyngene.
 • Global maritim økonomi herunder makro og mikro økonomi.
 • Grunnleggende maritim logistikk og distribusjonskjeder

Læringsutbytte

 • bred kunnskap om historisk utvikling og konkuranseevne innen de forskjellige maritime segmenter
 • innsikt i hvordan den maritime globale økonomien fungerer, og innen mikro- og makroøkonomi
 • kunnskap om grunnleggende maritim logistikkteori
 • innsikt i oppbygging av maritime distribusjonskjeder

 

 • lese og tolke årsregnskap
 • anvende grunnleggende bedriftsøkonomiske ord og utrykk
 • forstå de ulike finansieringsformene som brukes i maritime prosjekter. Samt kunne beregne lønnsomheten ved ulike investeringer
 • analysere hvordan den maritime økonomien fungerer i et globalt perspektiv
 • forklare grunnleggende prinsipper innen maritim logistikk
 • forklare oppsettet og funksjonene i de maritime distribusjonskjedene og hvilke faktorer som påvirker denne.
 • gi kvalifiserte forklaringer på trender og sykluser inne de forskjellige skipsmarkedene.

 


Kandidaten kan:

 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som omhandler problemstillinger i den maritime næringen. Samt reflektere og presentere den økonomiske påvirkningen av maritim økonomi nasjonalt og internasjonalt.
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innen maritim økonomi og logistikk samt kunne videreformidle dette til andre.
 • beherske grunnleggende vitenskapelig kildebruk, etikk og etterrettelighet, skrive- og leseferdigheter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert studium med samlinger

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske innleveringsoppgaver

Vurderingsform

Hjemmeeksamen skal telle 100% av karakteren

Karakterskala A-F