Hopp til innhald

BAMM3005 Maritim jus

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter og koder, samt sentrale internasjonale konvensjoner, som f.eks. SOLAS, STCW, COLREG, ILO, International Seafarer’s Code.
 • Skipssikkerhetsloven og internasjonale konvensjoners krav til miljøsikkerhet, inkludert krav til teknisk miljøsikkerhet, drift av skipet, beredskap, varsling og rapportering (bl.a. IMO og MARPOL mm.).
 • Risiko og kritiske feil, Safety Management og ansvar i maritime operasjoner
 • Sikkerhets- og terrorberedskap, herunder maktbruk og andre tiltak mot piratvirksomhet.
 • Sentrale begreper og ulike forsvarlighets- og aktsomhetsvurderinger og andre rettslige standarder innen Ship Safety and Security.
 • Nye mugligheter og utfordringer relatert til innføring av nye regler, ny teknologi og miljøtiltak mm.
 • Klasseselskapenes rolle og ansvar.
 • Sjøfartsmyndighetenes roller og ansvar, med spesielt fokus på Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, inkludert pålegg om tiltak og andre forvaltningsvedtak og forholdet til sivile søksmål, og politi- og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver.
  • Mulige rettslige konsekvenser, herunder aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mm.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • Bred kunnskap om sentrale deler av skipssikkerhetsloven, inkludert krav til arbeidsmiljø, miljømessig- og personlig sikkerhet, samt internasjonale regler relatert til dette.
 • Bred kunnskap om forholdet mellom norsk og internasjonal maritim rett
 • Bred kunnskap om ulike roller og krav, og sentrale rettslige ansvarsforhold og begreper, i maritime operasjonar
 • Har bred kunnskap om mulige tiltak og krav til sikkerhets- og terrorberedskap, inkludert regler for maktbruk og andre tiltak mot piratvirksomhet o.l., samt internasjonale regler relatert til dette.
 • Har bred kunnskap om myndighetene sitt tilsyn med skipssikkerhet og sikkerhetsstyring.
 • Har bred kunnskap om, og forståelse for forskjellene mellom pålegg om tiltak og andre forvaltingsvedtak, sivile søksmål, samt politi- og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver.
 • Bred kunnskap om mulige rettslige konsekvenser, inkludert aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mm. 
 • Kan oppdatere sin kunnskap innan maritim jus.

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innenfor sitt fagområde.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kan reflektere over og diskutere faglig fremtidige muligheter og utfordringer knyttet til innføring av nye regler, ny teknologi, nye miljøkrav o.l. i den maritime næringen.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Behersker relevante og sentrale faglige verktøy (skipssikkerhetsloven og relevante internasjonale konvensjoner) og enkle teknikker (enkel juridisk metode) og uttrykksformer (sentrale juridiske begreper).

 

Kandidaten

 • Har innsikt i relevante rettslige problemstillinger innen maritim jus.
 • Kan formidle relevant fagstoff innen maritim jus både skriftlig og muntlig.
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i maritime operasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om og erfaring fra arbeid med Safety Management.

Kjennskap til og forståelse for maritime operasjoner i praksis.

Kjennskap til jus, samt norsk og/eller internasjonalt maritimt regelverk, f.eks. sjørett. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, case-studier og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Presentasjoner og innleveringer.

Vurderingsform

Mappeeksamen

Karakterskala A-F.

Faglig overlapping

 • NAB2019 - Maritimt regelverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NABP3003 - Sjørett - Reduksjon: 5 studiepoeng