Hopp til innhald

BFY113 Anatomi 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Anatomi 1 er det første av to anatomiemner på bachelor fysioterapi.

Dette emnet har følgende innhold:

 • Latinske betegnelser med prefiks og suffiks
 • Betegnelser og definisjoner på kroppsområder, bevegelser, akser og plan
 • Introduksjon til kroppens celler og vev
 • Oversikt over organer og organsystemer
 • Vevstyper 
 • Osteologi
 • Leddlære
 • Strukturell anatomi i ekstremitetene
 • Funksjonell anatomi i ekstremitetene
 • Anatomiske endringer gjennom livsløpet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om hovedvevstypenes oppbygning
 • Ekstremitetens osteologi, ligamenter, ledd, muskler, nerver, årer, overflateanatomi og funksjonelle anatomi.
 • har bred kunnskap om generell osteologi
 • har bred kunnskap om generell leddlære
 • har bred kunnskap om ekstremitetenes strukturelle og funksjonelle anatomi
 • har kunnskap om anatomiske endringer gjennom livsløpet
 • har kunnskap om kroppens organsystem og deres oppgaver

 

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende sentrale latinske begreper, og kan oversette dem til norsk.
 • Kan beskrive bevegelser ved hjelp av akser og plan
 • kan anvende anatomiske begreper i praktisk arbeid
 • kan lokalisere anatomiske strukturer på anatomiske preparater

 

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i latinsk terminologi brukt i helsefag
 • har innsikt i sammenhengen mellom anatomiske strukturer og funksjon

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i fysioterapi - HVL studiested Bergen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med noe forkunnskaper i anatomi fra videregående skole

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det forutsettes at kunnskap fra dette emnet integreres i arbeid i andre emner

 Det legges til rette for :

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Bruk digitale hjelpemidler som Kahoot ol.
 • Interaktive tester
 • 2 Preparatundervisninger (på Bygg for Biologiske Basalfag UiB)

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet, men det vil være minst to  interaktive tester som studentene blir oppfordret til å ta for å teste egen kunnskap.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
4 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler