Hopp til innhald

BRA330 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografistudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse. Forøvrig gjelder også høgskolens egne retningslinjer for bacheloroppgaven som ligger på nettsiden om eksamen.

Emnet inneholder studiepoeng fra alle hovedemner beskrevet i rammeplanen fra 2005:

 • Naturvitenskaplige emner
 • Samfunnsvitenskaplige og humanistiske emner
 • Radiografisk bildefremstilling og behandling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap i vitenskapsteori som begrunnelse for valg av forskningsmetodisk tilnærminger i bacheloroppgaven
 • har bred kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer i relatert til bacheloroppgaven
 • har brede kunnskaper om faglige spørsmål og teorier relatert til en vitenskapelig problemstilling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
 • kan anvende og vurdere aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og fagutviklingsarbeid alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med  forskningsmetodiske   og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff og valg som er gjort

Krav til forkunnskaper

 • bestått praksisemner i tredje året
 • alle teoretiske emner i tredje studieår må være bestått

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig eller gruppearbeid m/ veiledning og workshop. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse og veiledning
 • prosjektskisse m/ søkestrategi og dokumentasjon av søk på ca. 2 sider
 • prosjektplan i henhold til spesifiserte krav. Lengden på prosjektplanen er 2000 ord +/- 10 % eksklusive litteraturliste, figurer og tabeller.

 Arbeidskravene er gyldig i to påfølgende semestre.

Til sammen fire veiledningstimer er obligatorisk. Én av disse skal benyttes til prosjektplanen. Studentene skal søke avtale med sin oppnevnte veileder:

 • tidlig i arbeidet med avgrensning av problemstilling
 • for å underskrive veilederkontrakt
 • for godkjenning av metoden for oppgaven
 • for å få faglig veiledning knyttet til argumentasjonen under utvikling av oppgaven

Veiledning kan bare gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale.

Vurderingsform

Bacheloroppgaven
Bacheloroppgaven skal skrives som en prosjektrapport eller et essay. Oppgaven kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med inntil fire studenter.

Skrives bacheloroppgaven individuelt er oppgavens omfang maksimalt 10 000 ord. Et samarbeidsprosjekt skal ha maksimalt 12 000 ord. Antall ord er eksklusiv sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal skrives i tråd med Retningslinjer for bacheloroppgaven og Supplerende retningslinjer for Bacheloroppgaven ved FHS

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen. Studenten(e) kan søke om en times veiledning før innlevering av ny bacheloroppgave.