Hopp til innhald

BVP130 Vernepleie - fag og profesjon

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Arbeidet med emnet skal gi en begynnende identitet som vernepleier. Et sentralt trekk ved vernepleie er at kunnskapskildene fra de vitenskapsbaserte fagene er flerfaglige og har en stor spennvidde, fra disipliner som helse, medisin, psykologi, pedagogikk, jus og samfunnsfag. Den flerfaglige profilen danner grunnlag for vernepleiefaglig tenkning og gir sentrale perspektiver i vernepleierens arbeid.

Tema i emnet er: Yrkets historie, etikk og yrkesetikk, kommunikasjon og relasjoner, prosjektarbeid, sosialpsykologi, forskningsmetode, oppgaveskriving, velferdsideologi/velferdspolitikk, funksjonshemming og utviklingshemning, livskvalitet, brukermedvirkning, menneskerettigheter og taushetsplikt.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om yrkets historie, ideologiske forankring og arbeidsfelt
 • kjenner til etiske problemstillinger og dilemma
 • har kunnskap om hvordan velferdsideologier kan ha innvirkning på verdier kunnskapsgrunnlag, rammebetingelser og prioriteringer i vernepleierens arbeid
 • har kunnskap om ulike sider ved begrepet funksjonshemming: -funksjonshemmede forhold, - ulike former for funksjonsnedsettelse og funksjonshemmede prosesser
 • har innsikt i hva som inngår i prosjektarbeid som metode

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan samarbeide i gruppe i prosjektarbeid
 • kan organisere og gjennomføre et prosjekt fra idé til skriftlig produkt
 • kan anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • kan anvende metode i oppgaveskriving

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i ulike sider ved vernepleierens arbeidsfelt og yrkesutøvelse
 • kan formidle faglig kunnskap muntlig og skriftlig

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Bachelor i vernepleie - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert i en veksling mellom forelesninger, prosjektarbeid i gruppe, fremlegg, obligatorisk deltakelse på internt kommunikasjonskurs og skrivekurs, selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske arbeidskrav i form av:

 • godkjent deltakelse i internt kommunikasjonskurs, 2 dager
 • godkjent deltakelse i internt skrivekurs, 1,5 dager

Fravær over 20% på overnevnte kurs medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak må behandles særskilt etter individuell søknad fra studenten til instituttleder.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Oppgave i form av prosjektoppgave i gruppe. Omfang av gruppeoppgaven er 3000 ord +/- 10%.

Det forutsettes at alle gruppemedlemmer tar ansvar og bidrar i gruppearbeid, og at dette kravet nedfelles i en skriftlig gruppekontrakt. Ved brudd på gruppekontrakten vil gruppemedlemmer som ikke deltar i gruppearbeid kunne ekskluderes fra gruppen og kan ikke få fremstille seg til eksamen sammen med gruppen.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A - F, der A - E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler