Hopp til innhald

BYG116 Styrt praksis

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene erfaring med større prosjektarbeid. Enten i form av praktisk deltakelse på en bygge- og anleggsplass, på et rådgiverkontor, hos en offentlig arbeidsgiver innen bygg/anleggsbransjen, i en landmålingsvirksomhet eller på et FoU- prosjekt i regi av høgskolen. Studenter som ønsker å ta emnet må selv ta initiativ til kontakt for å få et prosjekt med enten en ekstern eller en intern praksisvert. Vær oppmerksom på at HVL ikke dekker eventuelle ekstra bo- og reiseutgifter for praksisperioden, siden du selv avtaler ditt praksissted.

Praksisperioden gjennomføres over minimum 4 uker. Før praksisperioden vil det bli to obligatoriske samlinger med introduksjon til HMS og andre aktuelle emner i forbindelse med praksis. Etter praksisperioden vil det bli tre-fire obligatoriske samlinger. Studentene skal etter avsluttet praksis levere en rapport som beskriver tema som organisering, planlegging, styring og oppfølging av prosjektet, arbeidsmiljø, metode/produksjonsteknikk, kvalitetssikring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en praktisk forståelse av den totale virksomheten på en byggeplass eller ved et prosjekt.
  • Ha kunnskap om hvordan en byggeplass organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
  • Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
  • Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.
  • Ha kunnskap om arbeidskontrakter og arbeidslivets regelverk.

Ferdigheter

  • Ha grunnlag for bedre å forstå teori som gjennomgås i ulike fag under studiet.
  • Forstå sammenhenger på en byggeplass og kunne jobbe selvstendig med et prosjekt.

Generell kompetanse

  • Beherske og forstå sentral terminologi innenfor bygg- og anleggsfaget.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført minst 80 obligatoriske studiepoeng på Byggingeniørutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Læring gjennom deltakelse i praktisk prosjekt, undervisning, gruppeoppgaver, utarbeidelse av prosjektrapport og framføring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk innledende to samlinger relatert til prosjekt

4 uker praksis

Undervisning over 3-4 samlinger med obligatoriske gruppeoppgaver

Tilstedeværelse under medstudenters rapportfremføring

Vurderingsform

Skriftlig rapport (med et omfang på ca. 5000 ord) og muntlig fremføring av denne.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

  • TOB054 - Styrt praksis m/prosjektarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng