Hopp til innhald

CM1-MKS1 Musikk i kultur- og samfunnsliv 1. år

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet er en innføring i Community Music som fagområde, i musikk som kulturfenomen og i workshopping som metode. I løpet av emnet vil det bli ekskursjoner i forbindelse med feltobservasjon av eksterne Community Music aktiviteter og/eller andre faglege opplegg. Det kan komme utgifter til reise. 

Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Innføring i Community Music som fagfelt (f.eks. filosofisk grunnlag og sentrale verdier, Community Music sin historie i England, Musicking)
 • Workshop som metode og observasjon av Community Music-aktiviteter
 • Musikk som samfunns- og kulturfenomen
 • Afroamerikansk musikk som samfunnsfenomen og som populærmusikkhistorisk utvikling
 • Litteraturfordypning, akademisk skriving og studieteknikk

 

Praktisk informasjon:

Studenten må være forberedt på å gjennomføre feltobservasjoner i distriktet (Sunnhordland, Haugesund, Bergen, Stavanger) eller i egen nærregion. Det kan være noe reisetid til enkelte praksissteder. Det er egenandel på reiser. I spesielle situasjoner dekker HVL ekstra utgifter etter godkjenning. Vi viser til Refusjonsreglementet for praksis.

I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Kurs og overnatting er gratis, men studentane må pårekna kostpenger på 700,- og reisekostnader.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • Community Music som fagfelt
 • musikk som samfunns- og kulturfenomen, tradisjon og historisk utvikling

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • observere, beskrive og reflektere over utvalgte hendelser i ulike musikkaktiviteter  og sette disse i relasjon til sentrale begreper innen Community Music
 • påvise og beskrive musikk som samfunns- og kulturfenomen i konkrete kontekster
 • reflektere over workshopping som metode og lede enkle aktiviteter innen denne metodikken

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere over musikken sin rolle som kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk
 • kommunisere om og reflektere rundt problemstillinger knyttet til musikk, musikalsk samvær og personlig vekst
 • forstå og produsere tekster i akademisk skrivetradisjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter prosjektorganisert lærings- og produksjonsarbeid, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt, veiledning og bruk av nettbaserte ressurser.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte (80%),
 • Aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifiseres i semesterplan ved oppstart.
 • Aktiv deltaking på folkemusikkurs på Ole Bull Akademiet. Studentar som ikkje deltek på folkemusikkurset må tileigne seg kursinnhaldet på eiga hand og framføre det for ei ny studentgruppe innan frist oppgitt i semesterplan

Vurderingsform

Mappeeksamen

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler