Hopp til innhald

DRA308 TIU (teater i undervisningen)/Anvendt teater

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i vårsemesteret andre studieår. Emnet setter hovedfokus på utvikling og gjennomføring av et TIU (teater-i-undervisningen) program for en valgt målgruppe. Mye av arbeidet gjøres gruppevis. 25 timer praksis (turne i TIU grupper i grunnskolen) inngår i emnet.

En studietur på 5-7 dager er lagt inn som en del av emnet for å gi varierte inntrykk og erfaringer. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjonen som normalt er lagt til utlandet, og studentene må regne med ca. NOK 5500 for å dekke reise, opphold og aktiviteter. Utvekslingsstudenters deltakelse avklares mellom emneansvarlig og studenten. Alternativt program tilbys til studenter som ikke kan delta på ekskursjonen. Emnet inngår i BA i drama og anvendt teater (som et emne på våren i 2. klasse), men tilbys også til internasjonale studenter. 

Emnet har hovedfokus på sjangeren teater-i-undervisningen. Emnet gir også en generell innføring i feltet anvendt teater. Utvikling og gjennomføring av et TIU-program står sentralt.  Kombinasjonen av kunstnerisk og pedagogisk arbeid er selve kjernen i dette emnet. En viktig premiss er å arbeide kollektivt som gruppe i de skapende prosessene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

  • Teori og historisk utvikling av TIU og anvendt teater 

Ferdigheter

Ved fullført emne har kandidaten tilegnet TIU ferdigheter i å:

  • Anvende devising strategier
  • Utvikle TIU manus
  • Finne fram til og gjøre bruk av lydspor og komposisjon i et TIU program
  • Finne fram til tingenes betydning i et TIU program

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

  • Utvikle og gjennomføre et TIU program

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, oppgave/journal skriving, praksis i grunnskolen, veiledning og ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Den enkelte student er selv ansvarlig for å følge med på når fraværet går utover det som aksepteres.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Praktisk-metodisk gruppeeksamen. Gruppen gjennomfører et TIU-program med og for målgruppen. Eksamenen er gjennomføringen av dette programmet. Skriftlig dokumentasjon knyttet til eksamen må være registrert på forhånd: A: Gruppens manuskript, B: Gruppens kollektive ukentlige journal fra produksjonsperioden. Den skriftlige dokumentasjonen skal leveres over elektronisk plattform senest to virkedager før praktisk eksamen.
  • 20 minutters individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i emnets pensumlitteratur.

Ved eksamen gis det en samlet karakter. De to eksamensdelene vektes på følgende måte:

  • Del 1 praktisk-metodisk eksamen - gruppekarakter: 60%
  • Del 2 muntlig eksamen - individuell karakter: 40%

I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Dersom studenten stryker på en av eksamensdelene, kan denne delen tas på ny. Bestått eksamensdel behøver ikke å tas om igjen. 

Tid og sted for eksamen opplyses på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny prøve gjennomføres som individuell eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler