Hopp til innhald

FHS8201 Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette emne skal studentene tilegne seg en grundig forståelse av teorier og metoder for veiledning i praksis, med et tverrprofesjonelt og mangfoldsperspektiv. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt, samt refleksjon over erfaringer i veiledning.
Sentrale temaer er kommunikasjon, relasjon og etiske dilemma i veiledning.
Emnet bidrar til utvikling av veilederkompetanse i egen yrkesrolle.
Målgruppen er profesjonsutøvere innen helse- og sosialfag, med ansvar for veiledning av studenter / kollega i praksis.

Emnet er samlingsbasert / 7 dager og går over ett semester.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentral empiri, teorier, begreper og ulike tradisjoner innen veiledning
 • har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • har inngående kunnskap om veilederrollen og veiledning
 • har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • har inngående kunnskap om veileders rolle og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
 • har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperioders læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav
 • kan observere veiledningssituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
 • kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
 • kan anvende ulike veiledningsmodeller og metoder, studentaktive læringsformer og digitale læringsverktøy

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledning og valg av handling
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler

Krav til forkunnskaper

Studierett på Pedagogisk rettleiing / veiledning - innføring, ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Undervisnings- og læringsformer

Studiet stiller krav om egenaktivitet og arbeid i grupper. Studentaktive læringsformer vektlegges. Studenten utfordres til å bruke egne erfaringer samt praksiskunnskaper inn i studiet. Praktiske øvinger, observasjon, tilbakemeldinger og refleksjon er sentralt i dette. Undervisningen er samlingsbasert med innslag av digitale læringsverktøy.
Studentene blir organisert i kollokviegrupper som veileder hverandre og drøfter faglige tema. HVL benytter læringsplattformen Canvas.
Det må påregnes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende 270 timer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltaking på de 7 samlingsdagene
 • Finne selvvalgt litteratur à 100 sider, av dette skal det være minimum en forskningsartikkel. Leveres til godkjenning.
 • Delta i 2 samlinger i kollokviegruppe.

Presentere og diskutere den selvvalgte vitenskapelige artikkelen i gruppen.

Veilede hverandre i gruppe.

 • Skriftlig individuell oppgave knyttet til veiledningsarbeidet max 800 ord. Denne oppgaven kan det bygges videre på til eksamen.

Arbeidskravene er gyldige to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell hjemmeoppgave på max 2000 ord

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A-F

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler