Hopp til innhald

FM3-BAC-15 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Som utdanna faglærer i musikk blir det forventet at en skal kunne se musikk som et vitenskapelig fag og kunne delta i videreutvikling av musikkfaget gjennom et forskningsarbeid. Emnet skal forberede studentene på denne delen av yrkeslivet.

Målet for emnet er at studentene skal tilegne seg en helhetlig innsikt i estetikk, vitenskapsteori, forskingsmetodikk og grunnlagstenking som er særlig relevant for musikkfaget. Dette skal gjøre studentene i stand til å utarbeide sin bacheloroppgave.

Emnet inneholder en obligatorisk innføring i estetikk, vitenskapsteori, vitenskaplig metode og Fou-arbeid. Bacheloroppgava er en viktig del av arbeidet på dette emnet. Arbeidet skal være forankret i forskning og i arbeidet må det gjøres greie for valg av vitenskapelig metode. Bacheloroppgava skal presenteres for andre som del av undervisning og formidling.

Omfang bacheloroppgave individuell: 8000-10000 ord,

Omfang bacheloroppgave par: 9000-11000 ord.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • har kunnskap om estetikk, vitenskapsteori, forskingsmetodikk og grunnlagstenkning knyttet til de praktiske og estetiske fagene
  • har kunnskap om ulike lærings- og formidlingsstrategier i musikk.

 

Ferdighet:

  • kan analysere egne og andres lærings- og formidlingsprosesser og knytte disse til kulturelle kontekster
  • kan reflektere over egne og andre sine lærings- og formidlingsstrategier innenfor musikkfeltet
  • kan vise denne kunnskapen gjennom utarbeiding av bacheloroppgaven.

 

Generell kompetanse:

  • skal gjennom forsknings- og utviklingsarbeid utvikle kunnskap, ferdighet og innsikt i hvordan ulike vitenskapelige metoder kan brukes for å analysere ulike utdanningsarenaers musikkpedagogiske praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Profesjonsfagsemne i 1., 2. og 3.klasse: FM1-PRO-15, FM2-PRO-15, FM3-PRO-10.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

-Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige. Omfang og type arbeidskrav blir spesifisert i semesterplan ved oppstart av emnet

-80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Bacheloroppgave (60 %) og muntlig eksamen (30 min) (40 %).   

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillat på bacheloroppgaven

Ingen hjelpemidler tillat på muntlig eksamen

Mer om hjelpemidler