Hopp til innhald

FM3-PRO-15 Profesjonsfag 3: Læreren, eleven og forskeren og samfunnet

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om lærerprofesjonen, spesielt med fokus på ungdom, frivillig musikkliv og musikkpedagogisk forskning. Det er et viktig poeng at studentene etter gjennomført emne skal være i stand til å trekke linjer mellom fagdidaktikk og pedagogikk, og relatere sine kunnskaper i disse fagene til de musikkfaglige disiplinene, vitenskaplige metoder og praksis. Studentene skal også bli forberedt på å utføre forskning og utviklingsarbeid etter vitenskaplige metoder og retningslinjer. Det er et mål at profesjonsfaget skal være et danningsfag som skal gjøre studentene i stand til å arbeide i et faglig landskap i endring preget av kompleksitet og mangfold.

Emnet skal gi studentene kunnskap om historiske, kontekstuelle og kulturelle sider ved oppdragelse og læring med særlig vekt på musikk og kunstfag. Studentene får innsikt i forholdet mellom lærer, elev og samfunn i ulike typer musikkpedagogisk virksomhet, inkludert det internasjonale samfunnet. I tillegg vil det bli fokusert på vitenskapsteori og metode, akademisk skriving og musikkpedagogisk forskning i emnet som en forberedelse til studentenes arbeid med bacheloroppgaven. Arbeidet i emnet foregår som et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon.

Emnet inneholder tema som lærerprofesjonen, estetikk, utviklingsarbeid, vitenskapsteori og metode, etikk, nyere nasjonal og internasjonal musikkpedagogisk forskning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til lærerprofesjonen
 • har kunnskap om sentrale nasjonale og internasjonale reguleringer som gjelder elever og deres rettigheter og kjennskap til organisasjoner og instanser som er naturlige samarbeidspartnere for musikklæreren
 • har kunnskap om barn og unges læring og identitetsutvikling i ulike sosiale og kulturelle kontekster og hvordan musikk kan støtte opp om disse prosessene
 • har kunnskap om praktisk-estetiske læreprosesser og den estetiske dimensjonen
 • har kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante for musikkfaget
 • har kunnskap om og innsikt i pedagogikkfaget sine røtter, vitenskapelige basis og de muligheter som knytter seg til møtet mellom teori og praksis i opplæring innenfor estetiske fagområde

Ferdigheter:

 • kan legge til rette for kreative prosesser og estetisk opplevelse på ulike opplæringsarenaer og i samspill med lokalt kultur- og samfunnsliv
 • kan anvende og vurdere skolefaglig forskning, vitenskapsteorietisk og metodisk kunnskap som forberedelse til gjennomføringen av en egen bacheloroppgave
 • kan forklare og reflektere over egne valg i lys av læreplanverk, yrkesetikk, relevant teori og erfaringer
 • kan forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsendringene

Generell kompetanse:

 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse
 • kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere, stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • gjøre rede for lærerrollens utvikling og utfordringer læreren står overfor i et internasjonalisert samfunn
 • kan vise evne til kritisk refleksjon tilpasset praksis i ulike opplæringsarenaer
 • er seg bevisst hvordan samfunnsutviklingen preger og preges av barne- og ungdomskulturen og barn og unges opplærings- og oppvekstsituasjon
 • forstår skolen sin plass i lokalsamfunnet, kunne bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre institusjoner og personer for å realisere et variert og tilpasset opplæringstilbud.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Profesjonsfagsemne i 1. og 2.klasse: FM1-PRO-15, FM2-PRO-15

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av obligatoriske oppgaver (skriftlige og muntlige) i tråd med spesifisering i semesterplan.
 • 80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Hjemmeeksamen (3 dager) 100%

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler