Hopp til innhald

INFS100 Klinisk infeksjonssjukepleie og smittevern, generell del

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I emnet drøftes smittevern og infeksjon i lys av naturvitenskaplig og sykepleievitenskaplige perspektiv og praksis. Det legges vekt på å klargjøre hvordan infeksjoner oppstår, behandling og sykepleie til infeksjonspasienter, forutsetninger og for smittespredning, infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. Fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og overvåking av disse, er sentrale tema i emnet.

Infeksjon, smittevern og mikrobiologi:

 • Basale smitteforebyggende tiltak:
 • Helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Mikrobiologi
 • Infeksjonssykdommer, epidemiologi, etiologi, immunologi og diagnostikk
 • Farmakologi

Klinisk infeksjonssykepleie:

 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Rådgiving om smittevern i helsetjenesten
 • Undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og deres pårørende og helsepersonell
 • Å leve med sykdom i ulike alders- og utviklingstrinn

Emnet går over 3. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om basale smitteforebyggende tiltak i og utenfor institusjon, sykdomsfremkallende mikroorganismer helsetjenesteassosierte infeksjoner, årsaker og epidemiologi
 • har god kunnskap om resistente mikroorganismer, hvordan utbrudd av disse håndteres i sykehus, primærhelsetjenesten og i samfunnet og som kan utgjøre en risiko for pasienter, pårørende og ansatte og hvordan disse kan forebygges
 • har god kjennskap til lover, forskrifter, veiledere og handlingsplaner som er styrende på virksomheten innen smittevern
 • har kunnskap om overvåking av spesifikke infeksjonssykdommer og resistente bakterier og hvilken rolle sykepleier har innen antibiotikastyring
 • har inngående kunnskap om de vanligste infeksjonssykdommer med og uten risiko for smittespredning, diagnostikk, årsaker, sykdomsutvikling med tilhørende behandling og sykepleie

Ferdigheter:
Studenten...

 • gir råd og undervisning om relevante kunnskapsbaserte infeksjonsforebyggende tiltak generelt og helsetjenesteassosierte infeksjoner spesielt
 • kan opprette og vedlikeholde robuste systemer innen smittevern, inkludert tiltak innen antibiotikastyring
 • har bred handlingskompetanse på bakgrunn av observasjoner av pasient med infeksjonssykdom og kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak, inkludert vurdering potensiell smitterisiko ut i fra aktuelle mikrobiologisk agens.
 • kan iverksette isoleringstiltak der dette er relevant og ivaretar isolerte pasienter og deres pårørende for å fremme helse og mestring
 • kan bruke relevant teknisk utstyr

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan bidra med kompetanse innen klinisk infeksjonssykepleie og smittevern i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten
 • har inngående kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i helsetjenesten, for samhandling mellom primær ¿ og spesialisthelsetjenesten og prosesser på tvers i organisasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuelt studiemålsetningsnotat.

I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides egen plan for hva den fremtidige kompetanse skal brukes til. Omfang 600 ord.

 

 •  
  • Praktisk infeksjonssykepleie - delta i simulering på SimArena

Godkjente arbeidskrav er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftelig 5 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikkje bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen (ny/utsatt eksamen).

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler