Hopp til innhald

JU5-106 Arve- og familierett

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Familieretten tek for seg rettsforholdet mellom ektefeller, både under ekteskapet og ved oppløysing av ekteskapet, samt sentrale rettsforhold ved ugift samliv. Sentrale tema er økonomiske rettsverknader av å inngå ekteskap, deling av formuen ved separasjon og skilsmisse, og formuesforholdet mellom sambuarar og det økonomiske oppgjeret ved samlivsbrot mellom sambuarar. Rettsforhold mellom barn og foreldre er ikkje ein del av emnet.

Arveretten handlar om kva som skal skje med ein død person sine plikter og formue. Dette emnet fokuserer på reglane om arv ved dødsfall, reglar for å sitje i uskifta bu og reglar omkring oppretting, tilbakekall og bortfall av testament.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs blir det forventa at studentane har følgjande læringsutbytte:

 

Studenten forstår innhaldet av grunnleggjande omgrep og kan ved bruk av vanleg juridisk metode utleie og anvende grunnleggjande reglar i arve- og familieretten, særleg om:

 • formuesforholdet mellom ektefeller og sambuarar
 • det økonomiske oppgjeret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse og mellom sambuarar ved samlivsbrot
 • rett til arv etter lova
 • rett til arv etter testament, særleg dei almenne formkrav og ugyldigheitsreglar
 • uskifte

Studenten kan:

 • finne fram til, identifisere, systematisere og formulere familie- og arverettslege argument så vel skriftleg som munnleg
 • føreta ei sjølvstendig analyse av ulike familie- og arverettslege problemstillingar på ein grundig, heilskapleg, kritisk og balansert måte, herunder drøfte, argumentere og ta sjølvstendig stilling
 • drøfte enkelte familie- og arverettslege spørsmål i eit rettspolitisk perspektiv
 • arbeide i grupper med andre som ein deltakar som bidreg aktivt til ein akademisk diskusjon av praktiske familie- og arverettslege problemstillingar, herunder kommentere og evaluere andre studentar sine juridiske analyser, og sjølv motta og gjere bruk av slike kommentarar

 • Tileigne seg ny kunnskap av rettsleg karakter, både sjølvstendig og i gruppesamarbeid
 • drøfte juridiske spørsmål som må avgjerast på bakgrunn av både lovfesta og ulovfesta rettskilder, og ha ei metodisk forståing for særlege argumentasjonsmåtar som ulike rettskilder forutset
 • formidle juridiske analysar og konklusjonar, både skriftleg og munnleg
 • presentere og argumentere for eigne juridiske vurderingar og konklusjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det tilrådd at studenten har teke Ex. fac. (juridisk forprøve).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, seminar og øvingsoppgåver.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Minst 80% deltaking på seminar.
 • Levere skriftleg disposisjon av seminaroppgåver før kvar seminartime. 
 • Levere fire skriftlege oppgåver, individuelt arbeid. 
 • Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

4 timar skuleeksamen

Bokstavkarakter

Alle arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Noregs Lover

Doms- og kjennelsessamling frå Juridisk Studentutvalg

Norsk/nynorsk ordliste

Enkel kalkulator (ikkje programerbar)

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • JU5-102 - Arve- og familierett - Reduksjon: 11 studiepoeng