Sosiologi | ungdomssosiologi

Bachelor

Er du opptatt av sosiale og kulturelle endringar, samspelet mellom menneske og korleis vi kan forstå forholdet mellom små og store sosiale fellesskap? Bachelorstudiet i sosiologi gir deg ei grundig innføring i desse spørsmåla.

Vi legg særleg vekt på dei sosiale, kulturelle og materielle utfordringane som møter ungdom i dag. Både det norske og det internasjonale samfunnet blir brukt som ramme for å studere oppvekstvilkår, overgangsfasar, makt og meiningsskaping.

Du lærer om:

  • sosiologiske omgrep, teoriar og analysar
  • sosiale relasjonar og meistring av overgangen frå barn til vaksen
  • korleis familien, skulen, vennegjengen, nærmiljøet og internasjonale impulsar kan forklare ulike val og ulik meistring
  • korleis endringar i samfunnet skapar nye bilde av enkeltmenneske, familie og vennskap
  • korleis sosiologien kan brukast i arbeids- og organisasjonsliv
  • forskingsmetode, vitskapsteori og filosofihistorie

I 2. studieår anbefaler vi samfunnsvitskaplege valfrie emne ved HVL. Du kan også ta eit årsstudium ved HVL eller andre utdanningsinstitusjonar innan- eller utanlands.

I 3. studieår skriv du bacheloroppgåve om eit sosiologisk emne du interesserer deg særleg for.

Med fullført årsstudium (og anbefalt studieløp) i ungdomssosiologi, kan du søke opptak direkte til 2. år på bachelorutdanninga. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Undervisninga baserer seg på at du er glad i å lese faglitteratur på eiga hand eller i samarbeid med medstudentar.

Praksis

I 5. semester har du praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle sosiologifaglege oppgåver. Dette gir deg ei meir yrkesretta utdanning.

Vil du studere meir?

Utdanninga kvalifiserer for masterstudium i sosiologi ved ulike høgskular og universitet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 3. og/eller 4. semester.

Kor kan du reise?