Sosiologi | ungdomssosiologi

Bachelor

Vil du lære mer om oppvekstvilkåra til dagens ungdom? I bachelor i sosiologi får du innsikt i tema som omhandlar overgangsfasen frå barn til vaksen, og utfordringane ungdommar møter kulturelt, sosialt og materielt.

Kvifor studere sosiologi?

Sosiologi er utdanninga for deg som er interessert i samfunnet og korleis vi forheld oss til kvarandre. Ein utdanning innan samfunnsvitskap gir deg ei brei forståing av korleis samfunnet heng saman, som gjer at du kan jobbe nesten kvar som helst! I vår utdanning er det også praksis, slik at du får god erfaring frå arbeidlivet mens du studerer. 

I ungsomssosiologi legg vi særleg vekt på utfordringane som møter ungdom i dag. Både det norske og det internasjonale samfunnet blir brukt som ramme for å studere oppvekstvilkår, overgangsfasar, makt og meiningsskaping.

Du kan også ta eit årsstudium i ungdomssosiologi. Viss du trivst kan du fortsette på 2. året på bacheloren.  

Du kan studere ungdomssosiologi ved campus Sogndal

Kva lærer du om?

  • sosiologiske omgrep, teoriar og analysar
  • sosiale relasjonar og meistring av overgangen frå barn til vaksen
  • korleis familien, skulen, vennegjengen, nærmiljøet og internasjonale impulsar kan forklare ulike val og ulik meistring
  • korleis endringar i samfunnet skapar nye bilde av enkeltmenneske, familie og vennskap
  • korleis sosiologien kan brukast i arbeids- og organisasjonsliv
  • forskingsmetode, vitskapsteori og filosofihistorie

 

Praksis i sosiologiutdanninga

I 3. året har du praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle sosiologifaglege oppgåver. Dette gir deg ei meir yrkesretta utdanning.

Innhald i studiet

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Undervisninga baserer seg på at du er glad i å lese faglitteratur på eiga hand eller i samarbeid med medstudentar.

I 2. året har du tre valfrie emne og tre obligatoriske. Viss du skal ta emne ved andre høgskular eller universitet bør du søke førehandsgodkjenning. Du kan også reise på utveksling. Sjå meir informasjon lengre ned. 

I 3. året skriv du bacheloroppgåve om eit sosiologisk emne du interesserer deg særleg for.

Med fullført årsstudium i ungdomssosiologi, kan du søke opptak direkte til 2. år på bachelorutdanninga. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i sosiologi kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like