Hopp til innhald

LUNG100 Klinisk lungesykepleie, generell del

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap og kompetanse innen lungesykepleie. Pasientgruppen omfatter kronisk syke, akutt kritisk syke og kreftpasienter. Studenten skal tilegne seg forståelse for hvordan det er å få og å leve med akutte eller kroniske sykdommer i respirasjonssystemet.

 

 • Anatomi og fysiologi
 • Mikrobiologi og genetikk
 • Sykdomslære
 • Farmakologi

 

 • Sykepleie til ulike pasientgrupper med lungesykdommer og/eller respiratoriske problem
 • Sykepleie ut fra ulike symptombilder
 • Sykepleie ved akutte og kroniske tilstander i respirasjonssystemet
 • Palliativ sykepleie
 • Sykepleie ved ulike typer prøver og undersøkelser
 • Sykepleie i relasjon til medisinsk behandling
 • Utfordringer ulike typer lungesykdommer og/eller respiratoriske problem gir i forhold til å dekke grunnleggende behov

 • Compliance, concordance og adherence
 • Informasjon og veiledning som bidrag til selvstendige avgjørelser
 • Livsstilsendring som følge av informasjon og veiledning
 • Informasjon og veiledning i akutt og kronisk fase av sykdomsforløpet
 • Veiledning knyttet til ulike alders- og utviklingstrinn

 

 • Helse- og sykdomsbegrepet
 • Livskvalitet og mestring
 • Reaksjoner på akutt og kronisk sykdom hos barn og voksne
 • Å være akutt kritisk syk - å være pårørende til en akutt kritisk syk
 • Å være kronisk syk - å være pårørende til en kronisk syk
 • Reaksjon på endringer i sykdomsbildet
 • Å leve med lungesykdommer og/eller respiratoriske problem sett i et alders- og kjønnsperspektiv

 

Emnet går over 3. semester.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

 

 • har inngående kunnskap om sykdommer i respirasajonssystemet, herunder patologi, epidemiologi, diagnostikk, behandling og prognose.
 • har bred kunnskap om ulike behandlingsprinsipper og teknikker, og kan begrunne valg av behandlingstilnærming.
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdommer i respirasjonssystemet utvikler seg, hvordan akutte komplikasjoner, langtidskomplikasjoner og følgesykdommer kan påvirke pasienten fysisk, psykisk og sosialt.
 • har spesialisert kunnskap om ulike utredningsmetoder som er aktuelle for pasienter med sykdom i respirasjonssystemet og kan gjøre den nødvendige tolkning av resultatene.
 • har inngående kunnskap om psykososiale problemområder, og kan kartlegge, forebygge og følge opp for å sikre best mulig helse og livskvalitet.

Ferdigheter:
Studenten ...

 

 • anvender relevante verktøy for å kartlegge og vurdere helsetilstanden til pasienter med lungesykdommer og/eller respiratoriske problem.
 • kan på bakgrunn av observasjon av pasienten gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak.
 • anvender kunnskap om veiledningsstrategier ved pasientinformasjon.

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • bidrar med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten.
 • underviser og veileder pasienter generelt, men pasienter med lungesykdommer og/eller respiratoriske problem og deres pårørende spesielt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuelt studiemålsetningsnotat.

I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides egen plan for hva din fremtidige kompetanse skal brukes til. Omfang 600 ord.

 • Praktisk lungesykepleie - delta i simulering på SimArena

Godkjente arbeidskrav er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 5 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler