Hopp til innhald

MAS116 Hydrodynamikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler utvalgte sentrale områder innen marin hydrodynamikk. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig teoretisk grunnlag samt kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til de aktuelle områdene. De skal også lære å utføre relevante beregninger.

Innhold

 • Noe grunnleggende fluidmekanikk og teorien bak oppdelingen av skips motstand i komponenter. Beregning av motstand for skip basert på modellforsøksresultater
 • Grunnleggende propellteori. Beregninger for valg av optimal propell basert på modellserier
 • Statistikk anvendt på miljødata (vind, strøm og bølger)
 • Lineær bølgeteori og beregning av hydrodynamisk trykk og partikkelbevegelser i en bølge
 • Beregning av krefter på slanke konstruksjoner i marint miljø, Morisons ligning

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS116 Hydrodynamikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Kunne forklare grunnleggende begreper innen de gjennomgåtte delemner
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til gjennomgått teori og beregningsmetodikk

Ferdigheter

 • Utføre modellforsøk og etterfølgende beregninger av motstand for skip
 • Utføre beregninger for valg av optimal propell basert på propellserier
 • Benytte statistiske miljødata ved dimensjonering av konstruksjoner
 • Beregne partikkelbevegelsene i en bølge
 • Beregne krefter på en slank konstruksjon i marint miljø

Generell kompetanse

 • Benytte elektroniske hjelpemidler i tekniske beregninger
 • Være i stand til å arbeide i gruppe

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske matematikkemner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger - individuelt og i grupper samt laboratorieøvinger m/rapportskriving.

Bruk av elektroniske hjelpemidler (Matlab, Excel eller Mathcad).

Obligatorisk læringsaktivitet

For å gå opp til eksamen må følgende obligatoriske innleveringer være gjennomført og godkjent:

- 2 laboratorieøvinger og 4 regneøvinger være utført, rapportert og innlevert innen frist og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Tekniske tabeller. Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler