Hopp til innhald

MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av følgende to emner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk og fagdidaktikk 1 og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig lærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 emne 2  for GLU 5-10 gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk. I tillegg gir emnet kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisningen på mellom- og ungdomstrinnet. Emnet omfatter kunnskap om analyse av skjønn- og faglitterære tekster, og tar sikte på å utvikle studentenes tekstkompetanse samt å utvide studentenes aktive ordforråd. I tillegg vektlegges varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, kartleggingsverktøy og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale media
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder både underveisvurdering og sluttvurdering, og begrunne vurderingene
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er i prinsippet obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene er til stede, og tar ansvar for og aktivt del i læringsarbeidet i klassen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En skriftlig litteratur-/kulturoppgave (ca. 1000 ord)
 • Et arbeidskrav i engelsk litteraturdidaktikk
 • 80 % fremmøte til undervisningen.
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag.

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før studenten kan ta eksamen i emnet. Studenter som ikke består de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer .

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler