Hopp til innhald

PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet presenterer og diskuterer det økokritiske feltet. Det brukes eldre og nyere tekster som drøfter økokritikkens historie og utvikling.    

Det legges vekt på undersøkelser av økokritisk teori og hvordan den beskriver hva økokritisk refleksjon og praksis er og hvordan den kan bidra til økokritisk danning.  

Læringsutbytte

Studenten 

 • har selvstendig forståelse av ulike økokritiske teorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fagområde 
 • har inngående kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet økokritisk danning 
 • har god innsikt i faktorer som påvirker og former økokritisk tenkning og didaktiske praksiser for bærekraftig utvikling samt i faktorer som kan bidra til å forme økoborgere 

Studenten 

 • kan foreta hensiktsmessige vurderinger av forskningslitteratur knyttet til emnet økokritikk og didaktiske praksiser  
 • kan utvikle nye fortolkninger, forskningsspørsmål og teori om økokritiske perspektiver  
 • kan utvikle adekvate forskningsdesign for å forske på økokritikk og didaktisk praksis 
 • kan ta stilling til og utfordre etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor emnet 

 

Studenten 

 • kan vurdere konsekvenser av (og for) økokritisk teori innenfor eget fagområde 
 • kan diskutere fag- og praksisfeltets grunnlagsspørsmål og identifisere og utføre forskning i tråd med fag- og praksisfeltets regler og etikk 
 • kan kommunisere økokritisk innsikt til aktuelle målgrupper (fagfeller, studenter, allment) 
 • kan bruke teori og analysemodeller utviklet i det økokritiske forskningsfeltet 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester. Det blir gitt organisert undervisning i form av 6 videoforelesinger og respons på studentarbeider i form av godkjenning av obligatoriske arbeidskrav. Det legges opp til interaktiv dialog studentene imellom på kursets diskusjonsforum i Canvas. Undervisningen legger vekt på at studenten skal forstå og drøfte sentrale områder innenfor økokritisk tenkning.

Forelesningene er organisert i seks emner: økokritiske tankefigurer, Nat Cul matrisen, posthumanisme, dyre- og plantestudier, etiske problemstillinger innen feltet, samt økokritisk didaktikk (emnene speiles i pensumlisten).  

Obligatorisk læringsaktivitet

I løpet av kurset skal studentene levere inn 3 besvarelseskomponenter, til utvalgte forelesninger. Besvarelsen skal presentere et møte mellom økokritisk tenkning og eget fagfelt. Studentene skal orientere seg i relevant forskningslitteratur og sekundærlitteratur omkring problemstillingene som drøftes, og poste innleggene som del av en interaktiv, nettbasert prosjektblogg.

Veiledning blir knyttet først og fremst til underveis-respons på innleggene som er postet. Det blir forventet at studentene deltar aktivt i gruppeaktiviteter på interaktive nettfora.

Studentene må ha levert, og fått godkjent de 3 besvarelseskomponentene (bloggposter, hver på ca. 500 ord) for å få sin kronikk vurdert (se under vurdering).

Vurderingsform

Basert på arbeidet med bloggpostene skal studentene levere en vitenskapelig kronikk som tar opp forhold mellom økokritisk tenking og eget fagfelt. Teksten skal ha et omfang på 5000-6000 tegn med mellomrom. Teksten må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering. Arbeidet vurderes som bestått/ikke-bestått av intern og ekstern sensor, på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler