Hopp til innhald

RAD820 Pasientforløp i klinisk radiografi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg profesjonelle relasjoner, pasientomsorg, kommunikasjon og etikk basert på best tilgjengelig og faglig forsvarlig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til bildedannende undersøkelser

 • Pasientsentrert og kunnskapsbasert omsorg
 • Psykologiske aspekter
 • Kommunikasjon og informasjonsformidling
 • Etiske utfordringer
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse ved valgte bildedannende undersøkelser:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om psykologiske aspekter i undersøkelses- eller behandlingssituasjoner
 • har inngående kunnskap om pasientsentrert kommunikasjon og omsorg
 • har inngående kunnskap om informasjonsformidling
 • har avansert kunnskap om brukermedvirkning
 • har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid
 • har avansert kunnskap om etiske problemstillinger i relevant bildediagnostisk kontekst

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og anvende relevante perspektiv innen kommunikasjon og bruke dem i
 • møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan praktisere etisk refleksjon på ulike utfordringer og dilemma
 • kan praktisere pasientsikkerhet
 • kan samhandle profesjonelt med pasienter med spesielle behov og pasienter fra ulike kulturer
 • kan praktisere pasientmedvirkning innenfor sitt ansvarsområde

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan evaluere og reflektere over valg av ulike kommunikasjonsperspektiv
 • kan evaluere og reflektere over seg selv og sin egen kommunikasjon
 • kan reflektere over egen rolle i team

Krav til forkunnskaper

Studierett på videreutdanning i klinisk radiografi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformen i emnet er nettstøttet, med en fellessamling på høsten. Studentaktive arbeidsformer som simuleringsøvelser med caser knyttet mot eget fagområde vil bli benyttet samt gruppearbeid, seminar, veiledning og forelesninger. Oppgaveinnlevering og tilbakemelding vil være nettbasert. Fellesamlingen har obligatorisk oppmøte. Det kreves 80% nærvær for å få godkjent tilstedeværelse. Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende ca 135 timer totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen: 

 • Godkjent deltakelse i simuleringsøvelser
 • Obligatorisk veiledning knyttet til skriftlig individuell oppgave, 1000 ord ± 10%.
 • 80% tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse.

Arbeidskravene er gyldig i et påfølgende semester. 

Vurderingsform

Eksamen
Case baserte skriftlig individuell hjemmeoppgave, 2500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter, karakter F, leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven til ny eksamen.