Hopp til innhald

RAD830 Prinsipper for bildeprosessering og bildeanalyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler prinsipper for prosessering og bildeanalyser av bildeopptak av pasienten på bildediagnostiske avdelinger. Grunnleggende signalbehandling og ulike bildebehandlingsverktøy omhandles også.

Følgende temaer omhandles i emnet:

 • Bildeprosessering: bildeforbedring, bilderestaurering og bilderekonstruksjon, bilderegistrering, segmentering og vevsklassifisering
 • Visualisering i rom og tid
 • Grunnleggende signalbehandling
 • Ulike bildebehandlingsverktøy

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om bildeprosessering og bildeanalyse innenfor medisinsk bildebehandling
 • kan analysere og sammenligne ulike visualiseringsmetoder og bildebehandlingsverktøy for 3 - og 4 - dimensjonale medisinske bildedatasett
 • har inngående kunnskap om signalbehandling innenfor medisinske bildediagnostikk

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan utføre bildeforbedring (skarphet, windowing, glatting)
 • kan visualisere multi - slice/ 3D morfologiske datasett og dynamiske sekvenser
 • kan utføre bildeanalyse på morfologiske data: definisjon av region - of - interest (ROI), segmentering og volumberegninger

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i medisinske anvendelsesområder for bildeprosessering og bildeanalyse

Krav til forkunnskaper

Studierett på videreutdanning i klinisk radiografi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er nettstøttet, med en fellessamling på høsten. Studentaktive arbeidsformer som laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminar og forelesninger vil bli benyttet. Praktiske øvelser med både klinisk bildebehandlings-software og software benyttet i forskning vektlegges i emnet. Veiledning, diskusjoner og oppgaveinnlevering vil være nettbasert. Fellesamlingen har obligatorisk oppmøte. Det kreves 80% nærvær for å få godkjent tilstedeværelse. Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende ca 135 timer totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80% tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.
 • Godkjent disposisjon til hjemme-eksamen

Arbeidskravene er gyldig i et påfølgende semester. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Vurderingsform

Eksamen
Hjemmeoppgaven er i form av en PowerPoint Office mix presentasjon eller tilsvarende. Presentasjonen er av 15 minutters varighet og består av bilder, tekst og tale.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter, karakter F, bearbeides besvarelsen som ble levert til ordinær eksamen.